Geografia

Gleby Przemyśla i jego okolic

Dominującą dziedziną gospodarki powiatu przemyskiego jest rolnictwo. Użytki rolne stanowią 52,6% ogólnej powierzchni powiatu. W większości gmin występują dobre gleby. Najlepsze warunki agrotechniczne obejmujące zarówno gleby, jak i równinne ukształtowanie terenu, występują w gminach Medyka, Stubno, Żurawica i Orły.

Gospodarka a środowisko- wykłady

Jesteśmy ?do tyłu? w ochronie środowiska w stosunku do Europy. Nasze regulacje prawne zostały wymuszone przez UE. Dzięki temu polskie prawo dogoniło już prawo międzynarodowe. 4 najważniejsze ustawy:
? Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 - Dz. U. 2001 nr 62 poz 627;
? Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.

Gęstość zaludnienia w powiatach województwa zachodniopomorskiego w roku 2000

Gęstość zaludnienia w powiatach województwa zachodniopomorskiego w roku 2000 w załącznikach analiza, mapka i tabela.

Główne ekosystemy świata

Ekosystem to zespół żywych organizmów tworzących biocenozę łącznie ze wszystkimi elementami środowiska nieożywionego, czyli z biotopem. Każdy naturalny ekosystem stanowi układ otwarty i funkcjonuje dzięki przepływowi energii i krążeniu materii. Energia przepływa jednokierunkowo strumieniem w układzie otwartym, materia natomiast krąży w ekosystemie w obiegu zamkniętym.

Historia HotelarstwaWstęp

Od tysięcy lat ludzie zmieniali swoje miejsce pobytu. Powody tego były różne: wędrówki handlowe, religijne, towarzyskie, a także podróże turystyczne. Było to zawsze odzwierciedleniem potrzeb, standardu życia i kultury epoki, bowiem wtedy kształtowały się formy zaspokojenia potrzeb snu, wypoczynku i głodu podróżnych.