Geografia

Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce

Kościoły i związki wyznaniowe w POLSCE
Chrześcijańskie
Kościół Katolicki w RP obrządek łaciński
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
Kościół Katolicki w RP obrządek bizantyńsko-ukraiński (unicki, greckokatolicki)
Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP
Kościół Zielonoświątkowy
.

Krajoznawstwo

1. Krajobraz – jest to złożony przestrzennie geokompleks o swoistej strukturze i wewnętrznych powiązaniach. Stanowi go heterogeniczny fragment terenu złożony z powiązanych wzajemnie ekosystemów oraz, że krajobrazy powtarzają się w przestrzeni w zbliżonej formie. 4 cechy krajobrazu:
a) zajmuje wycinek przestrzeni i można go przedstawić na mapie
b) charakter.

Krzywa koncentracji ludności dla powiatów województwa zachodniopomorskiego w 2001 roku

Krzywa koncentracji ludności dla powiatów województwa zachodniopomorskiego w 2001 roku, w zalacznikach tabela i wykres

Lasy, ich zagrożenia i rola w biosferze

Lasy, ich zagrożenia i rola w biosferzeSpis treści:
1. Wstęp…………………………………………………………………………………..3
2. Rola lasów w biosferze………………………………………………………………...4
3. Gospodarka leśna i jej aspekty…………………………………………………………8
4. Zagrożenia lasu……………………………………………………………………….