Geografia

Metody i formy ochrony krajobrazu

METODY I FORMY OCHRONY KRAJOBRAZU

OCHRONA KRAJOBRAZU jest to działalność zapewniająca ochronę, utrzymanie lub restytucję naturalnych i kulturowych walorów określonego środowiska geograficznego. Wiąże się ona zarówno z ochrona zabytków kultury, sztuki, archeologii i folkloru. Ochrona krajobrazu łączy się z ochrona przyrody i środowiska.

Metody pomiarów i obliczeń przepływów.

Metody pomiarów i obliczeń przepływów.

Natężenie przepływów jest jedną z najważniejszych cech hydrologicznych, gdyż pozwala na obliczenie całkowitej objętości wody, która odpływa ze zlewni. Natężenie przepływu jest to ilość wody przepływająca przez dany przekrój poprzeczny koryta rzecznego w jednostce czasu wyrażona w m3/s lub dm3/s.

Miasta świata i wymienione zabytki

81. Skopje, stolica Macedonii,
- rzymski akwedukt
- kamienny średniowieczny most na rzece Wardar
- architektura z okresu panowania tureckiego
82. Zadar, miasto w Chorwacji (Dalmacja)
- rzymskie forum i ruiny budowli rzymskich
- romańska katedra
- ratusz
83.

Miejsca pielgrzymkowe w Polsce

Częstochowa - Jasna Góra

Powstanie klasztoru - I okres
W malowniczym pasmie wapiennych wzgórz, ciągnących się od Krakowa aż po Wieluń, zwanych "szlakiem orlich gniazd", nad rzeką Wartą, położone jest miasto Częstochowa. Przyjmuje się, że nazwa jego pochodzi od słowiańskiego imienia "Częstoch", jakie nosił założyciel osady.

Migracja

MIGRACJA jest to proces przemieszczeń przestrzennych ludzi, zmiany miejsca zamieszkania (pobytu) osób, które przenoszą się z miejsca pochodzenia (miejsca wyjazdu) do miejsca przeznaczenia (miejsca przyjazdu).


Migracje wywoływane są przez takie zjawiska, jak słaby rozwój gospodarczy określonego kraju lub występujący na nim nadmiar siły roboczej.