Geologia

Skały metamorficzne - opis wybranych skał.

SKAŁY METAMORFICZNE
Skały metamorficzne powstają w wyniku działania procesów metamorficznych. Ich charakter zależy od rodzaju skały wyjściowej oraz zakresu temperatury i ciśnienia w jakich zachodzi przeobrażanie. Skały metamorficzne należą do słabo rozpowszechnionych w przyrodzie. Za najważniejsze uznać należy:
GNEJSY

Gnejsy są jedną z większych, a zarazem ważniejszych grup skał metamorficznych.

Skały osadowe

Skały osadowe powstają w wyniku nagromadzania i osadzania produktów wietrzenia starszych skał, jak również resztek roślinnych i zwierzęcych o różnym stopniu rozkładu. Mogą też tworzyć się w wyniku wytrącania z roztworów wodnych. Głównymi procesami uczestniczącymi w genezie tych skał są: wietrzenie, transport, sedymentacja i diageneza.

Skały osadowe - opis wybranych skał.

SKAŁY OSADOWE
Skały osadowe powstają w wyniku nagromadzania i osadzania produktów wietrzenia
starszych skał, jak również resztek roślinnych i zwierzęcych o różnym stopniu rozkładu. Mogą też tworzyć się w wyniku wytrącania z roztworów wodnych. Głównymi procesami uczestniczącymi w genezie tych skał są: wietrzenie, transport, sedymentacja i diageneza.

Skład granulometryczny i jego oznaczania.

1. Właściwości fizyczne gleby:
· Podstawowe – wynikają z jakości materiału glebowego i jego stosunku do zajmowanej przestrzeni, zalicza się do nich skład granulometryczny gleby, gęstość, porowatość, konsystencję, strukturę, lepkość, zwięzłość i inne.
· Wtórne wypływają z podstawowych właściwości fizycznych- stanowią niejako ich funkcję i warunkują właściwości gleby jako środowiska i substratu dla świata roślinnego.

Sowa puchacz

Puchacz
Bubo bubo

Systematyka

Królestwo: Zwierząt
Typ: Strunowce
Klasa: Ptaki
Rząd: Sowy
Rodzina: Puszczykowate
Rodzaj: Bubo
Gatunek: Bubo
Nazwa systematyczna
Puchacz
Bubo bubo L.