Kosmetologia

Homeostaza jako warunek zdrowia organizmu

Homeostaza (gr. homoos - podobny, równy i stsis - trwanie) ? zdolność do utrzymania stanu równowagi dynamicznej środowiska, w którym zachodzą procesy biologiczne. Zasadniczo sprowadza się to do równowagi płynów wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych. Homeostaza jest podstawowym pojęciem w fizjologii.

Immunoglobuliny

Immunoglobuliny to inaczej przeciwciała. Są to białka wydzielane przez komórki plazmatyczne, czyli pobudzone limfocyty B w przebiegu odpowiedzi immunologicznej typu humoralnego. Mają one zdolność do swoistego rozpoznawania antygenów. Immunoglobuliny mają zdolność niszczenia tego co obce w organizmie.

Jakie produkty pszczele wchodzą w skład kosmetyków ?

Apiterapia -jest to metoda profilaktyki i leczenia przy pomocy produktów pszczelego pochodzenia. Mogą tu być użyte tylko produkty pszczele, a także preparaty wykonane z częściowym ich udziałem.
Działanie produktów pszczelich jest wielokierunkowe: antybakteryjne, cytostatyczne, regeneracyjne, lipostabilne, stymulujące metaboliczne, detoksykacyjne, immunomodulacyjne, znieczulające i hormonopodobne.

Jaką rolę pełnią konserwanty w preparatach kosmetycznych?

JAKĄ ROLĘ PEŁNIĄ KONSERWANTY W PREPARATACH KOSMETYCZNYCH?
Konserwanty są to surowce chemiczne hamujące rozwój mikroorganizmów w kosmetyku, czyli zapewniające mu określoną stabilność mikrobiologiczną. Mają one za zadanie utrzymywać wyroby kosmetyczne w stanie pozbawionym zanieczyszczeń podczas ich wytwarzania, pakowania, a także podczas całego okresu ich stosowania, co jest szczególnie istotne dla preparatów mających kontakt z oczami czy jamą ustną.

Jontoforeza - fizykoterapia

J O N T O F O R E Z A

Już ze starożytności, sięgając XVIII w. pochodzą pierwsze wzmianki o próbach wykorzystania elektryczności w celach leczniczych, wówczas gdy Luigi Galvani, profesor anatomii, opisał w 1791r. skurcz mięśnia żaby wywoływany działaniem elektryczności. Aleksandro Volta kontynuując doświadczenie Galvaniego, zbudował pierwsze ogniwo elektryczne.