Medycyna

Stymulacja dzieci metodą Vojty

STYMULACJA DZIECI METODĄ VOJTY

Jest to neurofizjologicznie sterowany system torowania, mający na celu przywrócenie wrodzonych fizjologicznych wzorców ruchowych, które są zablokowane w swoim rozwoju przez wczesnodziecięce uszkodzenia mózgu lub zostały utracone na skutek urazów. Metoda ta zwana również uruchomieniem odruchów, jest stosowana głównie profilaktycznie i leczniczo w dziecięcych neurologicznych zaburzeniach ruchowych oraz ortopedycznych wadach postawy.

Specyfika diety pacjenta ze schyłkowa niewydolnościa nerek przed rozpoczęciem dializoterapii

Niewydolność nerek to stan, w którym nerki całkowicie lub częściowo utraciły zdolność do kontroli równowagi wewnątrzustrojowej, czyli wydalania nadmiaru wody oraz oczyszczania organizmu z niepotrzebnych już produktów przemiany materii.

Schizofrenia

Historia

Pierwsze wzmianki o schizofrenii znajdują się już w piśmiennictwie starożytnym, między innymi w Piśmie Świętym. Schizofrenia długo nie była wyodrębniona jako choroba i utrzymywała znamię opętania przez tajemne moce. Dopiero w drugiej poł. XIX wieku podjęto próby sklasyfikowania jej.

Septyczny

WSTRZĄS: jest to stan niedotlenienia, niewystarczającego odżywienia komórki i usuwania z niej resztek metabolicznych w następstwie załamania się wydolnego przepływu tkankowego.
KLASYFIKACJA WSTRZĄSÓW:
*wstrząs hipobolemiczny,
*wstrząs względnie hipobolemiczny:
- neurogenny,
- anafilaktyczny,
- septyczny,
- powodowany nagłym, szybkim odbarczeniem
płynu z jamy brzusznej,
*wstrząs kardiogenny;

WSTRZĄS SEPTYCZNY: rozwija się w wyniku zakażenia krwi znacznymi ilościami bakterii, grzybów, wirusów i pasożytów; jest to wynik toksemii wywołanej ciężkimi zakażeniami.

Serce

TROPIZMY SERCA

1. Tonotropizm- jest to toniczne napięcie mięśnia serca
2. Batmotropizm- czyli pobudliwość w sensie zmiany progu pobudzenia
3. Dromotropizm- czyli szybkość przewodzenia impulsów. Spada jeśli mówimy o blokach
4. Intropizm- czyli siła skurczu mięśnia serca
5.