Medycyna

Przygotowanie pacjenta do samoopieki

Podejmowanie pracy z osobą chorą i jej rodziną opiera się na znajomości i rozumieniu przez pielęgniarkę wzajemnych związków między rodziną a człowiekiem chorym.
Posiadane przez pielęgniarkę informacje :

1.o człowieku chorym, wyznaczają konkretne zadania pielęgnacyjne, jakie wynikają ze stanu osoby chorej, ukierunkowane na poprawę jej zdrowia – mogą przewidywać samoopiekę, pomoc i opiekę ze strony rodziny, a także bezpośrednie działania pielęgniarki
2.

Przygotowanie do embolektomii

Embolektomia jest operacja wykonywaną w trybie nagłym.
Przygotowanie pacjenta do operacji obejmuje dwa zasadnicze etapy:
Przedoperacyjną ocenę stanu pacjenta
Psychiczne i fizyczne przygotowanie do operacji

W okresie przedoperacyjnym, pielęgniarka powinna:
Założyć dokumentację (historia? choroby, karta gorączkowa, karta zleceń lekarskich, wpisanie pacjenta do głównego rejestru chorych w szpitalu)
Sprawdzić dane personalne pacjenta
Ocenić stan pacjenta przed operacją i ustalić wstępną diagnozę pielęgniarską
Przygotować pacjenta do badań diagnostycznych, wykonać badania diagnostyczne zgodnie z kompetencjami pielegniarki i towarzyszyć choremu podczas badań takich jak:
EKG, RTG klatki piersiowej i wszystkich badań zleconych przez lekarza.

Przyczyny, objawy i sposób leczenia cukrzycy

Cukrzyca typu 1, dawniej nazywana insulinozależną lub młodzieńczą, z reguły występuje u dzieci i młodzieży, a rzadko początek choroby pojawia się w wieku starszym. Spowodowana jest ona bezwzględnym brakiem insuliny, na skutek zniszczenia i uszkodzenia komórek wysp Langerhansa trzustki. Cukrzyca typu 1 wymaga stałego stosowania insuliny egzogennej.

Przyczyny upośledzenia umyslowego

PRZYCZYNY UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO

Pojęcie upośledzenia umysłowego jest szerokie, wiele jest przyczyn, które je spowodowały. Do najbardziej oczywistych należą te, które związane są z warunkami wewnętrznymi dziecka, tj. :
• nieprawidłowe geny,
• anatomiczne wady rozwojowe,
• zaburzenia endokrynologiczne,
• choroby zakaźne i układu nerwowego,
• urazy w życiu płodowym i poza nim i inne oraz te przyczyny, które nie tyle powodują upośledzenie umysłowe w ścisłym tego słowa znaczeniu ile, wywołują objawy obniżenia sprawności intelektualnych i dają ( mylny ) obraz upośledzenia.

Pedagogika: werbalne, niewerbalne, bezpośrednie

FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ (TECHNIKI WYCHOWAWCZE)
I Formy oddziaływań werbalnych.
II Formy oddziaływań niewerbalnych.
III Formy oddziaływań doraźnych.
I Formy oddziaływań werbalnych.
1.Wyzwalanie pomysłów ? ?burza mózgów?.
Zainicjowana i zorganizowana w klasie ?burza mózgów? przebiega na ogół zgodnie
z trzema następującymi po sobie etapami.