Turystyka

Rynek turystyczny

Definicja rynku
1. Rynek turystyczny jest to zbiór aktualnych lub potencjalnych nabywców produktu turystycznego.
2. Rynek turystyczny jest to ogół stosunków wymiennych towarowo-pieniężnych między instytucjami i osobami sprzedającymi dobra oraz usługi turystom reprezentującymi podaż oraz osobami i instytucjami nabywającymi te dobra i sługi stanowiące przedmiot potrzeb turystycznych przedstawiającymi popyt turystyczny (ogólna)
3.

Rzeźba Hellenistyczna

z kierunku Turystyka
uczelnia: PWSZ Leszno
przedmiot: Historia Kultury i sztuki
prowadzi: Mgr Małgorzata Gniazdkowska
Ocena: 5

Rzeźba Hellenistyczna
Rzeźba Grecka
Okres Hellenistyczny
Epoka „aleksandryjska”
330 - 30 r. p.n.

Rzym - zabytki

Koloseum wznosi się w miejscu, gdzie spotykają się trzy wzgórza rzymskie: Palatyn, Celius i Oppius. Znajdowało się tu niegdyś małe bagniste jezioro.
Koloseum jest najbardziej znanym zabytkiem Rzymu i dlatego stało się symbolem tego miasta. Pierwotna nazwa Koloseum - -Amfiteatr Flawiuszy - pochodzi od nazwy rodziny Flawiuszy, z której wywodził się Cesarz Wespazjan.

Scharakteryzuj rodzaj turystyki która mogłaby się rozwijać w regionie warmińsko - mazurskim.

Turystyka aktywna: młodzieżowa, rekreacyjna i specjalistyczna

Województwo warmińsko – mazurskie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych Polski. Jest to obszar charakteryzujący się wybitnymi walorami przyrodniczymi i bogatymi zasobami kulturowymi. U podstaw formułowania strategii rozwoju turystyki jako wiodącej funkcji gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego tkwią zasady zrównoważonego rozwoju – procesu integrującego cele, decyzje i działania podejmowane w trzech sferach: gospodarczej, społecznej i przyrodniczej, łącznie z ich konsekwencjami ekologicznymi.

Socjologia -test

test z socjologii na WSHGIT