Organizacja Turystyki w Polsce

Departament turystyki przy ministerstwie gospodarki pracy i polityki społecznej.
Departament turystyki zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem i monitorowaniem dokumentów rządowych i programów dotyczących rozwoju turystyki ocena funkcjonowania całej branży usług turystycznych koordynacją działań w zakresie integracji europejskiej itp. Departament prowadzi Centralny Rejestr Zezwoleń odniesieniu do usług turystycznych i wykonuj czynności związane z nadzorem ministra nad działalnością Polskiej Organizacji Turystycznej.
Departament turystyki odpowiada za realizację zadań związanych z kształtowaniem polityki w zakresie turystyki oraz za sprawy zagospodarowania turystycznego kraju i mechanizmów regulujących rynej turystyczny. Do zadań Departamentu należą w szczególności:
opracowywanie i wdrażanie monitorowanie oraz współudział w tworzeniu strategicznych dokumentów rządowych i programów wpływających na rozwój turystyki.
Prowadzenie działań związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej w Polsce.
Dokonywanie oceny funkcjonowania sektora usług turystycznych.
Prowadzenie spraw związanych z realizacją prac badawczych w turystyce.
Prowadzenie działań w celu zwiększenia konkurencyjności polskiej oferty turystycznej.
Inspirowanie działań i prowadzenie spraw w zakresie kształcenia i szkolenia kadr.
Programowanie i monitorowanie wykorzystanie budżetu.
Koordynacja działań z zakresu integracji europejskiej w sektorze turystyki.
Prowadzenie spraw związanych z rozwojem turystyki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Podejmowanie działań i prowadzenie spraw w zakresie ochrony konsumentów, usług turystycznych.
Doskonalenie efektywności działania systemu promocji turystyki realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną oraz jednostki samorządu terytorialnego poprzez intensywne wspieranie tworzenia regionalnych lokalnych organizacji turystycznych we współpracy z przedsiębiorcami turystycznymi oraz samorządem gospodarczym.
Współpraca i wspieranie przedsięwzięć organizacji pozarządowych działających działających dziedzinie turystyki.
Wykonywanie czynności wynikających z nadzoru ministra nad Polską Organizacją Turystyczną.

Polska Organizacja Turystyczna jej głównym zadaniem jest promocja polskiego rynku turystycznego oraz polskiego produktu turystycznego na rynkach całego świata w szczególności zaś:
Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie
Zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie.
Inicjowanie opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju o modernizacji infrastruktury turystycznej.

Biuro podróży podmiot gospodarczy prowadzący działalność zakresie organizowania realizowania i sprzedawania usług niezbędnych dla podróżującego jak i sprzedaży usług towarzyszących i komplementarnych.

Impreza turystyczna- przedsięwzięcie obejmujące przynajmniej dwie usługi (np. nocleg i transport) w ramach jednego programu i w jednej cenie.
Organizator turystyki inaczej turoperator- to biuro podróży zajmujące się tworzeniem programów Imprez Turystycznych zamawianiem świadczeń (hotelowych, żywieniowych) zabezpieczeniem transportu pilotażu itd. a także realizacja przedsięwzięcia i jego rozliczeniem finansowym.

Pośrednik turystyczny- to biuro podróży które na zlecenie klienta zawiera umowę z turoperatorem.

Agent Turystyczny- biuro które stale pośredniczy w zawieraniu umów na rzecz turoperatorów i od nich otrzymuje stosowną prowizję

Instytut turystyki- prowadzi badania w zakresie ruchu turystycznego w kraju wykonuje ekspertyzy naukowe na potrzeby władz państwowych i samorządowych opracowuje plany zagospodarowania turystycznego w ramach planów zagospodarowania przestrzennego skali kraju i regionów a także prowadzi badania w zakresie ekonomiki, zarządzania i marketingu w turystyce. Posiada swoje odziały w Bydgoszczy, Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Wrocławiu.

Orbis S.A.- powstał w 1920 roku jest największym przedsiębiorstwem turystycznym i spółką hotelarską w Polsce. Orbis Ravel posiada 45 oddziałów 57 biur licencyjnych ponad 600 agentów. Orbis Transport utrzymuje nowoczesny park samochodowy a jego autokary docierają do 50 miast w 11 krajach europy. Do orbisu należy 55 hoteli w 29 największych miastach polski i w znanych ośrodkach turystycznych. Dysponują ponad 10 tys. Pokoi.

Polska Agencja Promocji Turystyki- jest jednostką państwową, posiadającą 11 oddziałów regionalnych. Zajmuje się organizacją krajowego systemu informacji turystycznej oraz promowaniem walorów turystycznych Polski w kraju i za granicą. Prowadzi Ogólnopolski System Informacji Turystycznej INFOTUR i Bank Ofert Turystycznych BOT wydaje wielojęzyczne materiały informacyjne, współorganizuje ekspozycje Polski na międzynarodowych targach turystycznych.

Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.- opracowuje i realizuje programu istotne dla rozwoju turystyki w Polsce, działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury turystycznej, pośredniczy w przekazywaniu i adaptacji na cele turystyczne obiektów stanowiących własność skarbu państwa działa na rzecz przyciągania do polski inwestorów zagranicznych działających branży turystycznej itp.

Polska Federacja Campingu i Caravaningu- zrzesza zarówno osoby prawne ( campingi, kluby campingu i caravaningu) i osoby fizyczne ponad 5 tys. Członków. Propaguje turystykę kempingową jako formę aktywnego wypoczynku połączonego z poznawaniem kraju i świata. Krzewi wiedzę i kulturę wypoczynku na campingach, inicjuje rozwój bazy kempingowej dba o poziom świadczonych usług, o ochronę praw i interesów turystów i campingów. Prowadzi aktywną działalność informacyjną i wydawniczą.

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej ?Gospodarstwo Gościnne? zadaniem Federacji jest integracja środowiska wiejskiego, informowanie mieszkańców wsi o o możliwościach agroturystyki, dbałość o dobrą jakość wiejskiej bazy noclegowej, szerzenie idei wypoczynku na wsi oraz promocja i wspomaganie gospodarstw agroturystycznych. Dokonuje kategoryzacji gospodarstw agroturystycznych wg. Kryteriów przyjętych w krajach ue. Gospodarstwa które dobrowolnie poddają się kontroli, mogą uzyskać kategorię standardu do 3*.

Related Articles