Finanse Bankowość

Prawo finansowe

Prawo finansow ściągi

Prawne formy zabezpieczenia zwrotu kredytu

Działalności kredytowej towarzyszy ryzyko nieterminowego zwrotu kredytu łącznie z należnymi odsetkami czyli ryzyko kredytowe. Dlatego pewne zabezpieczenie zwrotności kredytu jest ważnym elementem umowy kredytowej. Formę zabezpieczenia zwrotu ustala bank w negocjacjach z kredytobiorcą biorąc pod uwagę rodzaj, wysokość i okres spłaty udzielonego kredytu a także status prawny i stan majątkowy kredytobiorcy.

Prawo administracyjne i dewizowe

POJĘCIE ADM. FIN. PUBL.
(a) w znaczeniu podmiotowym oznacza osobę lub częściej zorganizowany zespół osób (jedn.org.), którym powierza się administrowanie fin.publ.;
(b) funkcją (zadaniem) adm.fin.publ. jest realizowanie zadań państwa lub ST w dziedzinie gromadzenia i wydatkowania publ.

Prawo bankowe

Podstawą prawną dla Prawa Bankowego jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, w której znajdziemy:
1. Przepisy ogólne,
2. Tworzenie i organizacja banków oraz oddziałów i przedstawicielstw banków( bank państwowy, bank spółdzielczy, banki w formie spółek akcyjnych, postępowanie przy tworzeniu banków, przekształcenia banku państwowego a spółkę akcyjną),
3.

Prawo bankowe - emisja bankowych papierów wartościowych

Prezentacja z Prawa bankowego - TEMAT: Emisja bankowych papierów wartościowych