Programowanie

Pseudokody

UPROSZCZONA NOTACJA (JEDNOZNACZNIE INTERPRETOWANY SYSTEM OZNACZEŃ UMOŻLIWIAJĄCY ZAPISYWANIE PEWNEJ KLASY NAPISÓW) ALGORYTMICZNA, ZBLIŻONA DO KTÓREGOŚ Z POPULARNYCH JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA.


PROGRAM ŚREDNIA;
ZACZNIJ
ZAKOŃCZ
ZMIENNE (NAZWA, TYP)
WPROWADŹ (ARGUMENTY)
WYPROWADŹ (ARGUMENTY)
JEŻELI WARUNEK SPEŁNIONY TO INS.

Projekt z angielskiego dla UE. Budowa lotniska w Zamościu.

Projekt na terminologie angielska .. zarządzanie projektami gotowy tylko wydrukować i oddać..

Prosty kalkulator w Delphi

Napisanie prostego kalkulatora w Delphi nie jest rzeczą trudną. Powinien sobie z nią poradzić nawet początkujący programista. Tak więc wrzucamy na formę:

2 komponenty Edit
1 Button
22 etykiety (Label)


Rozmieszczamy je w następujący sposób: 2 pierwsze etykiety obok lub nad Edit`ami.

Prosty kalkulator w Turbo Pascalu

Program kalkulator;
uses crt;
var a,b,wynik:real;
znak:char;
begin
clrscr;
Write('Podaj pierwsza liczbe: '); {Podajemy pierwsza liczbe}
Readln(a);
Write('Podaj druga liczbe: '); {Podajemy druga liczbe}
Readln(b);
Write('Podaj znak dzialania (+, -, *, /): '); {Podajemy znak dzialania}
Readln(znak);

CASE znak OF {Instrukcja wyboru znaku dzialania}
'+':wynik:=a+b;
'-':wynik:=a-b;
'*':wynik:=a*b;
'/':wynik:=a/b

ELSE
Write('Nie ma takiego dzialania!'); {Ten komunikat wyswietla sie jesli podamy znak inny niz 1 z tych 4}
end;
if wynik=a then
Write('Wynik dzialania wynosi: ',wynik:2:2);
readkey;
end.

Prosty program w pascalu naiwnepotęgowanie

PRZYKŁAD PROSTEGO PROGRAMU W PASCALU " NAIWNE - POTĘGOWANIE "