Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Administracja - może oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami osoby, państwa, bądź innej instytucji państwowej. Takie znaczenie nadal obowiązuje w krajach anglosaskich. Administracją sprawowaną przez państwo jest administracja publiczna. W przepisach prawa określenie administracja publiczna pojawia się, jako administracja samorządowa, organy samorządowe, gminy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
POJĘCIE STOSUNKU ADMINISTRACYJNEGO.
Termin ?Stosunek prawny? odnoszony jest do różnego rodzaju stosunku między różnymi podmiotami. Gdy podmiot administracyjny występuje wobec innego podmiotu np. wobec obywatela, gdy żąda od niego jakiegoś świadczenia albo nakłada na niego obowiązek lub zezwala na coś to wtedy nawiązuje z tym podmiotem stosunek prawny.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
STOSUNKI PRACY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

WYKŁAD I Z 07.10.2007 R.

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

1. Konstrukcja prawna stosunków pracy w administracji publicznej.
2. Stosunki pracy pracowników samorządowych - ustawa o pracownikach samorządowych
z 22 marca 1990 r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Którego pierwszym etapem była monarchia stanowa. Prawo ustrojowym wyrazem państwa publiczno prawnego była konstrukcja korony królestwa polskiego. Oznaczała ona po pierwsze; oddzielenie państwa od osoby monarchy ,traktowanie monarchy jako pierwszego urzędnika w państwie, oznaczała suwerenność państwa na zewnątrz przede wszystkim niezależność od cesarstwa i papiestwa.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Administracja państwowa to taka dziedzina prawa, która dotyczy w przeważającej części: spraw ustroju i działalności organów państwa związanych z jego wewnątrzpaństwowymi funkcjami. Cały aparat administracyjny funkcjonuje jako aparat powołany do realizowania określonych zadań państwowych.
Mówiąc o nauce prawa administracyjnego jako o osobnej dyscyplinie prawnej, należy podkreślić, że jest to stosunkowo młoda wśród innych dyscyplin prawnych dyscyplina.