Religia

Cisza w życiu chrześcijanina

Kiedyś spytano pewnego mądrego rabina dlaczego Pan Bóg dał człowiekowi dwoje uszu a tylko jedne usta? Ten, bez namysłu odpowiedział: żeby dużo słyszał a mało mówił. Inne przysłowie żydowskie mówi, że istota ludzka uczy się mówić bardzo wcześnie, lecz milczeć - bardzo późno.
Cichość jest we współczesnym, rozgadanym świecie niezrozumiała.

Kosciół przypomina ostatnią wieczerzę

We mszy św. Kościół czyni to, co Pan uczynił wieczorem przed swą śmiercią. Przykazał: „to czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19; 1 Kor 11, 23-25).

„Wspominanie” i „pamięć” są w judeochrześci-janskim rozumieniu czymś więcej niż tylko nieza-pominaniem, czymś więcej niż „piękną pamiątką”, do której chętnie się powraca.

Wierzenia Słowian


Religia Słowian, o ile wzięła początek we wspólnej religii ludów aryjskich, okazuje niewątpliwe podobieństwo do indyjskiej i perskiej. Była ona, jak u Indów, kultem światła i sił natury; rozróżniano także, jak u wyznawców Zoroastra, bogów dobrych i złych (Bozy i Biesy, por. Ameszaspenty i Dewy).

Co Bóg złączył niech człowiek niech nie rozdziela

W tej pracy przyjrzymy się samemu związkowi małżeńskiemu. Czy jest on zwykłą spółką dwojga ludzi stojących na tym samym gruncie? Czy jest to zwykły kontrakt podobny do innych kontraktów, które znamy?
Zaczęliśmy już odkrywać, że małżeństwo nie jest ani kontraktem ani spółką. Jest to związek - związek, którego konsekwencją jest fakt, iż dwoje ludzi, można by rzec, zostało połączonych w jedną istotę.

Kościoł jako sakrament

Dla wielu chrześcijan słowo „Kościół” oznacza tylko instytucję, a więc widzą w nim wyłącznie to, co jest „zewnętrzne” - budowlę, zarząd, ustawy, myślą o wpływach, o autorytecie i o wielkich uroczystościach. Ale nie one stanowią o istocie Kościoła, choć niewątpliwie są w nim niezbędne.

Czym jest Kościół zrozumiemy, poznając sens działalności Jezusa Chrystusa: On zapowiedział Królestwo Boże i dla tego Królestwa gromadził wokół siebie ludzi, uzdrawiał chorych, wypędzał złe duchy, zasiadał do posiłku z grzesznikami, nauczał i rozsyłał uczniów, aby coraz więcej ludzi garnęło się do Niego.