Rachunkowość

Sprawozdawczość finansowa

Sprawozdawczość finansowa
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości mówią o sprawozdaniu finansowym jednostki jako o zestawieniu liczbowym (uzupełnionym niekiedy częścią opisową) charakteryzującym sytuację majątkową i finansową jednostki prowadzącej rachunkowość według stanu na określony dzień oraz efekty jej działalności z uwzględnieniem elementów składających się na osiągnięty wynik finansowy.

Sprawozdawczość finansowa

1. Sprawozdania finansowe - stanowią efekt rachunkowości finansowej. Przeznaczone są głównie dla użytkowników zewnętrznych i są podstawowym źródłem informacji o działalności każdej firmy. Ich forma i treść podlegają ścisłym regulacjom. Sporządzane są w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym.

Straty w środkach trwałych i obrotowych - zapisy w księdze

Straty w środkach trwałych i obrotowych - zapisy w księdze
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z pewnym ryzykiem. Zdarza się bowiem, że środki trwałe lub obrotowe firmy zostaną skradzione lub ulegną zniszczeniu. Od 1 stycznia 2001 r. uległy zmianie zasady rozliczania tych zdarzeń.

Słowniczek rachunkowości

Podział konta - rekonstrukcja konta umożliwiająca jego zastąpienie lub uzupełnienie innymi kontami przy zachowaniu nie zmienionego zakresu merytorycznego; stosuje się podzielność pionową lub poziomą.

Pogotowie kasowe - niezbędny zapas gotówki, który może być przechowywany w kasie przedsiębiorstwa na codzienne płatności.

Test z rachunkowości

? Usystematyzowane dwustronne, wartościowe zestawienie składników majątku i źródeł jego pochodzenia ustalone dla podmiotu gospodarczego na określony dzień, to:
a) bilans,
? Przy ustalaniu wyniku finansowego jednostki uwzględniamy zapisy na kontach:
a) wynikowych,
? Do inwestycji o charakterze aktywów trwałych należą:
a) udziały w obcych podmiotach,
b) należności długoterminowe.