Ekonomia

Postęp techniczny i organizacyjny w przedsiębiorstwie.

W końcu XX wieku wiodące przedsiębiorstwa, aby utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku zostały zmuszone do licznych przewartościowań, czy wręcz istotnych zmian w sposobie zarządzania. Jednym z najistotniejszych dla nich zadań stała się optymalizacja działań, czyli poprawa ich efektywności. Trzeba jednak pamiętać, iż rozwój ten powinien odbywać się równolegle z postępem organizacyjnym, tzn.

Poziom życia Polaków.

CEL PRACY

Prezentowane opracowanie ma na celu ukazanie jak zmienił się poziom życia przeciętnego Polaka. Analizy dokonano na podstawie wybranych wskaźników zaczerpniętych z roczników statystycznych. Ze względu na różny układ lat po uwagę wzięto lata od 1995 – 2000, jednak czasem zakres chronologiczny był węższy.

Powszechne ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje świadczenia udzielone w razie choroby lub urazu, ciąży, porodu i połogu, powszechnej akcji zapobiegania chorobom oraz konieczności i dokonania oceny stanu zdrowia. Świadczenia te na terem RP są powszechne i obowiązkowe oraz gwarantowane przez państwo. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby objęte systemem ubezpieczeń społecznych.

Potrzeby ludzkie i ich rodzaje

ludzie odczuwają różnorakie potrzeby i dążą do ich zaspokoienia. Pierwotne potrzeby wynikaly z istoty samego organizmu czlowieka i mialy charakter biologiczny. Do tych potrzeb, ktorych zaspokojenie jest niezbedne do zycia, zalicza sie potrzebe jedzenia, ubierania sie, oddychania, ciepła itp.Są one nazywane potrzebami podstawowymi lub naturalnymi.

Potrzeby inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw i źródła ich finansowania

Przedsiębiorstwa potrzebują funduszy zarówno na rozpoczęcie działalności, jak i na jej kontynuację. Wydatki pieniężne na cele bieżące i rozwojowe mogą być przez nie finansowane ze źródeł własnych, jak i obcych. Finansowanie działalności przedsiębiorstw z własnych źródeł, określane jako samofinansowanie, może jednak ograniczać możliwości rozwoju ze względu na wielkość własnych środków.