Psychologia

Płeć mózgu

Mężczyzna i kobieta to dwa różne sposoby bycia człowiekiem. Zrozumienie i zaakceptowanie tych różnic jest pierwszym warunkiem osiągnięcia dojrzałości płciowej. Rodzące się konflikty osobowościowe pomiędzy płciami powodowane są nie tylko różnicami fizycznymi, ale również różną budową mózgów, różnym wychowaniem, różnicami w genach, sposobem przyjmowania i przetwarzania informacji.

Recenzja Książki pt. "W co grają ludzie" Erica Berne

Książka jest światowym bestsellerem przetłumaczonym na kilkadziesiąt języków. Autorem jest znany psychiatra amerykański Eric Berne Przedstawia zagadnienie stosunków międzyludzkich w kategoriach tzw. analizy transakcyjnej. Uczy sposobów poprawy wzajemnych kontaktów między ludźmi, pozwalając czytelnikowi lepiej zrozumieć zarówno siebie, jak i drugiego człowieka.

Recenzja "Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej’’ Kazimierza Jankowskiego, Warszawa 1973

Kazimierz Jankowski w swej książce ,,Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej?? traktuje o podejściu ówczesnej psychiatrii do problemów chorób psychicznych. W pierwszym rozdziale przedstawia dwa modele psychiatrii, zaznacza on różnice między przyczynami biologicznymi a społecznymi chorób psychicznych.

Reaktywność

REAKTYWNOŚĆ
• Jej przeciwieństwem jest aktywność
• Wynika ze świadomego wyboru i celu, ozn. świadome działanie zgodne z wolą jednostki
• Reaktywność to działanie jednostki w odpowiedzi na działanie czynników zewnętrznych


AKTYWNOŚĆ zaczyna się wewnątrz człowieka,
REAKTYWNOŚĆ jest zawsze tylko odpowiedzią.

Rala stymulacji rozwoju u dzieci z zespołem Downa

Termin „rozwój” występuje w terminologii wielu różnych nauk, często jest używany w mowie potocznej. Mówi się np. o rozwoju społeczno - historycznym, gospodarczym czy kulturowym, o rozwoju różnych organizmów żywych.

Najogólniej termin „rozwój” przedstawia Mała Encyklopedia Powszechna jako „długotrwały proces ukierunkowanych zmian, w których można wyróżnić następujące po sobie etapy przemian (faz rozwojowych) danego obiektu, wykazujące różnicowanie się tego obiektu pod określonym względem”

W Słowniku Języka Polskiego termin ten rozumiany jest jako:
1.