Historia

Przyczyny upadku rzeczypospolitej w XVIII w

Rzeczpospolita zaczęła upadać już wiele lat przed XVIII w. kiedy zmarł Zygmunt August. Ostatni król z dynastii Jagiellonów. W XVIII wieku największe straty dla Polski, przyniosły rządy dynastii saskich Wettinów. Unia personalna Saksonii z Rzeczpospolitą wydawała się dobra, ale wybrany król August II szybko wpadł w wielkie zadłużenie, co wykorzystała Rosja.

Pytania 2

6. Jakie są zalety i wady kolegialności i jednoosobowości?
*Kolegialnośc zapewnia:ZALETY:1. Wzajemną samokontrolę osób wchodzących w skład kolegium. 2. Ogranicza skorumpowanie administracj 3. Utrudnia działania sprzeczne z prawem 4. Ogranicza polityczne wpływy władzy najwyższej WADY: 1.

Pytania

1. W jakim celu tworzona jest administracja zespolona i z jaką zasadą się wiąże?
*Koordynowanie działań różnych resortów na szczeblu centralnym, np. za pośrednictwem kolegialnej rady ministrów, natomiast w terenie – zespolenie agend kilku ministrów w ręku jednego i tego samego pionu organizacyjnego, oraz tworzenie odrębnych pionów administracji, podporządkowanych hierarchicznie poszczególnym ministrom (administracja niezespolona, specjalna).

Przyczyny wybuchu powstania listopadowego

- ruchy niepodległościowe w Europie(odzyskanie niepodległości przez Grecję, rewolucja we Francji, powstanie narodowe Belgów przeciw Holendrom i odzyskanie niepodległości przez Belgię);
- kryzys gospodarczy 1830 roku;
- wzrost niezadowolenia w wojsku;
- łamanie konstytucji Królestwa Polskiego, nieprzestrzeganie praw i swobód obywatelskich;
- zaostrzenie represji wobec Polaków;
- ograniczenie praw i roli sejmu;
- pogłoski o zamiarze wysłania przez Cara armii Królestwa Polskiego w Korpusie Interwencyjnym do Francji i Beligii;
- akcja polcji, która wpadła na trop organizacji spiskowych.

Przyczyny wybuchu I wojny światowej

Bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej stało się zamordowanie 28 czerwca
1914 roku w Sarajewie austriackiego następcy tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda.
Zginął on z rąk serbskich terrorystów, inspirowanych przez serbski wywiad.

Rząd wiedeński postanowił wykorzystać to wydarzenie, by wyeliminować Serbię jako czynnik odgrywający ważną rolę na Bałkanach.