Etyka

Poglądy etyczne wybranych nurtów i postaci.

Spis zagadnień:
• Wstęp
• Poglądy etyczne Arystotelesa.
• Filozofia grecka a chrześcijańska w ujęciu etycznym.
• Cesarstwo rzymskie a chrześcijaństwo.
• Boecjusz
• Poglądy etyczne Tomasza z Akwinu.
• Holbach
• Diderot
• Etyczne poglądy sentymentalistów brytyjskich.

O Wszechwiedzącym i wolnej woli człowieka

Według biblii Bóg dał człowiekowi wolną wolę w chwili, gdy ten złamał Jego zakaz spożywania owocu z drzewa poznania dobra i zła (?Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła?... ?Pan Bóg wziął, zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał.

Obraz miłości z IV księgi

Wybrałam ten temat, ponieważ wyzwala we mnie pokusę przyjrzenia się bliżej słowu, którego często używamy, a nie nadajemy mu konkretnej treści. Ba, nie robią tego nawet pisarze. Zadowalają się oni mglistym kształtem, który każdy jakoś na swój sposób wypełnia.
Czymże jest wiec miłość? Już w starożytności doceniano potęgę tego niezwykłego uczucia: "Miłość wszystko zwycięża i my ulegamy miłości", zauważył Wergiliusz.

Ochrona przeciwpożarowa

1. PREWENCJA POŻAROWA.

Prewencja pożarowa (profilaktyka przeciwpożarowa) obejmuje zespół działań prowadzonych w celu zapobiegania powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnieniu warunków ewakuacji oraz stworzenie warunków do prowadzenia akcji ratowniczej.

Ogólna charakterystyka rozwoju moralnego człowieka

Rozwój człowieka to długotrwały proces następujących po sobie zmian kierunkowych, po-legający na osiąganiu przez niego coraz wyższego poziomu dojrzałości pod różnymi względami. Jeżeli zatrzymuje się on przedwcześnie na jakimś niższym poziomie, rozwój nie dokonuje się. Jeśli osiąga poszczególne poziomy zbyt wolno, rozwój zostaje opóźniony.