Prawo

Kazus, Prawo cywilne.

KAZUS
Pani B właścicielka komisu samochodowego „Fortuna” zleciła swojemu pracownikowi przeprowadzenie aukcji auta osobowego marki Punto. Pani B ustaliła cenę minimalna na 10.000zł .Najwyższą ofertę złożył pan Bezzębny, zaproponował 8.000zł. Ponieważ cena była niższa niż ustalone minimum pracownik pani B zamknął aukcję bez wyboru oferty.

Kompetencje głównych instytucji UE – rady europejskiej, parlamentu europejskiego, rady, komisji, trybunału sprawiedliwości oraz trybunału obrachunkowego

SPIS TREŚCI:

1. Rada Europejska.
2. Parlament Europejski
3. Rada Unii Europejskiej
4. Komisja Europejska
5. Europejski Trybunał Sprawiedliwości
6. Trybunał Obrachunkowy
7. Literatura

1.Rada Europejska.


Rada Europejska odgrywa najważniejszą rolę w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej.

Komparatystyka znaczenia treści sakralnych w głównych kulturach prawnych świata

„Komparatystyka znaczenia treści sakralnych w głównych kulturach prawnych świata.”

Komparatystyk kultur prawnych polega na porównywaniu ze sobą poszczególnych kultur prawnych świata. Istnieje wiele koncepcji dot. procesu komparatystycznego, jednak za najważniejsze uznaje się koncepcje:
- trzech faz procesu komparatystycznego- opisu, określenia tożsamości, podobieństw i różnic, wyjaśnienia;
- pięciu faz procesu komparatystycznego (porównywanie)- sformułowania celu porównywania, wyboru materiału do porównywania, właściwego porównywania, opisu rezultatów porównywania, ocena rezultatów porównywania.

Kodeks cywilny Napoleona

Przed Wielką Rewolucją w końcu XVIII w. Francja nie miała jednolitego sytemu prawnego. Rozmaite prawa obowiązywały nie tylko w różnych prowincjach, lecz często także w sąsiadujących ze sobą miastach. Sytuacja ta miała swoje źródło w historii. W północnej Francji źródłem obowiązujących norm były teutońskie prawa zwyczajowe, na południu zaś obowiązujące prawa wywodziły się z ustawodawstwa rzymskiego.

Komendant Główny Policji

Komendant Główny Policji

Komenda Główna Policji jest jednostką organizacyjną Policji przy pomocy, której Komendant Główny Policji realizuje zadania określone w ustawach i jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.