Elektrotechnika

Obsługa oscyloskopu

Praca kontrolna z pracowni elektrycznej i elektronicznej

Temat pracy kontrolnej:
Obsługa oscyloskopu

Pomiar częstotliwości przy pomocy oscyloskopu.

Zastosowanie oscyloskopu do pomiaru częstotliwości z wykorzystaniem podziałki generatora podstawy czasu.

Ochrona przeciwporażeniowa TN TT IT.

Ochrona przeciw porażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV.

1. Wstęp
W urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1kV, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, ochronę przeciwporażeniową należy zapewnić przez zastosowanie:
a) napięć bezpiecznych albo
b) ochrony przeciwporażeniowej podstawowej i co najmniej jednego z poniżej wymienionych środków ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej:
- zerowanie,
- uziemienia ochronnego,
- sieci ochronnej,
- wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych,
- separacji odbiorników,
- izolacji stanowiska,
- izolacji ochronnej.

Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie do 1 kV.

Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie do 1 kV.

Działanie prądu na organizm ludzki.

Prąd elektryczny przepływając przez ciało człowieka wywołuje w nim zmiany chemiczne i biologiczne groźne dla zdrowia i życia. Działanie prądu może objawiać się w postaci zmian elektrolitycznych, oparzeń i zaburzeń czynności.

Oscykolop-Obsługa i działanie

Laboratorium Metrologii Elektronicznej

Materiały do ćwiczeniaOSCYLOSKOP

OSCYLOSKOP
Cel
Celem ćwiczenia jest poznanie budowy, zasady działania i obsługi oscyloskopu oraz sposobów jego właściwego wykorzystania do obserwacji przebiegów czasowych sygnałów elektronicznych.

Oświetlenie elektryczne

Ze względu na wykorzystywane zjawiska fizyczne przy wytwarzaniu światła w lampach elektrycznych można wyróżnić:
 Lampy żarowe (żarówki), w których wykorzystuje się świecenie nagrzanego drutu wolframowego;
 Lampy fluorescencyjne (świetlówki), w których wykorzystuje się zjawisko fluorescencji, tj.