Prawa Człowieka

Odpowiedzialność to ponoszenie konsekwencji podjętych działań celowych lub przypadkowych. Jest to gotowość do odpowiadania przed sobą lub innymi. Każdy z nas już od maleńkości uczony jest życia w zgodzie z drugim człowiekiem. Jest to konieczne do zbudowania świata pełnego pokoju. Czeka nas jeszcze długa droga do osiągnięcia satysfakcjonującego nas poziomu, lecz warto działać człowiekowi tak szczytnym celu. Z pewnością wkrótce to zaprocentuje.

Każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa wynikające z godności człowieka. Są one niezbywalne (nie można się ich zrzec), nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane), naturalne i niepodzielne. Państwo zobowiązane jest do ochrony owych praw. Jest to podstawa sprawiedliwości i pokoju na świecie. Słowa Alberta Schweitzer’a doskonale potwierdzają ten stan rzeczy, bo w końcu „ dopóki człowiek nie obejmie współczuciem wszystkich żywych stworzeń, dopóty on sam nie będzie mógł żyć w pokoju”.

Prawa człowieka uchwalone zostały przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 16 grudnia 1966 roku. Dzielą się na trzy grupy: prawa osobiste, prawa i wolności polityczne oraz wolność i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne.

Pierwsza z nich gwarantuje prawo do życia. Moim zdaniem jest ono najważniejsze ze względu na konsekwencje, jakie niosłoby jego nieprzestrzeganie. Na świecie zapanowałby ogólny chaos i anarchia. Każdy z nas wie, jak duże znaczenie ma dla człowieka życie zarówno swoje własne, jak i bliskich. Dlatego też ważna jest umiejętność empatii, wczuwania się w sytuację drugiego człowieka. Gdy opanujemy tę prostą sztukę prawo do życia stanie się dla nas oczywiste.

Deklaracja Praw Człowieka mówi także o zakazie stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania. Jest to podstawa, którą zobowiązani jesteśmy respektować. Budując pokój na świecie pamiętajmy, żeby zacząć od równego traktowania wszystkich ludzi bez względu na ich pochodzenie, status społeczny, majątek.

Poza tym każdy człowiek ma prawo do: dobrego, szczęśliwego życia, w którym sam decyduje zgodnie ze swoim systemem wartości. Artykuł 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka głosi: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.” Prawo gwarantuje nam wolność myśli, sumienia i wyznania. Sami decydujemy o swojej przyszłości. Tym samym tworzymy historię cywilizacji.

Deklaracja Praw Człowieka mówi także o polityce. Każdy obywatel, który ukończył 18 lat ma możliwość udziału w wyborach. Nieprzemyślane decyzje mogą spowodować wojny i konflikty. Ważne, więc jest by w czasach demokracji umiejętnie korzystać z tego przywileju. Mądre decyzje wpływają na rozwój pokoju na świecie. Dzięki temu żyje się lepiej, bezpieczniej.

Polska jest państwem, która dopiero nabiera siły. Całkowitą wolność mogliśmy poczuć dopiero po roku 1989. Nastąpiło wtedy wiele ważnych zmian. Począwszy od ustroju państwa, skończywszy na gospodarce. Wybierając odpowiednich przedstawicieli państwa mamy pewny sukces.

Każdy z nas ma wpływ na otaczający nas świat. Możemy go niszczyć, ale także tworzyć. Współczesny bez wątpienia próbuje walczyć z narastającą wciąż agresją, przemocą i chęcią zabijania bez skrupułów, ale są to, niestety, nieprzynoszące większych zmian i oczekiwanych skutków, próby. Kształtowanie systemu wartości trzeba zacząć już od dziecka. Prawa człowieka są tak skonstruowane by zapewnić jak najlepsze warunki dla rozwoju ludzi. Warto jest ich przestrzegać. Przecież tak łatwo jest być dobrym człowiekiem.

Related Articles