Przedmiotowy system oceniania
PSP nr 1 w Krapkowicach


Przedmiotowy System Oceniania

dla przedmiotu Wychowanie fizyczne


opracowała: mgr Ewa DylaPrzedmiotowy System Oceniania dla przedmiotu Wychowanie fizyczne

1. Przedmiotowy System Oceniania przedstawia szczegółowe informacje dotyczące form i kryteriów oceniania z wychowania fizycznego.

2. Ocena ucznia z wychowania fizycznego jest jedną z najtrudniejszych dla nauczyciela tego przedmiotu spraw.

3. Przedmiotowy System Oceniania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości z wychowania fizycznego.

4. Ocena z wychowania fizycznego wystawiana jest dwa razy w ciągu roku szkolnego (na pierwsze półrocze oraz na koniec roku szkolnego), zgodnie z podanymi w PSO zasadami w skali od 1 do 6.

Oceny klasyfikacyjne

5. Oceny klasyfikacyjne na pierwsze i drugie półrocze wystawiane są według następującej skali ocen: Niedostateczny- 1
Dopuszczający -2
Dostateczny - 3
Dobry -4
Bardzo dobry -5
Celujący -6

6. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz kryteriach oceny z wychowania fizycznego.

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę:
a. sprawność i umiejętności,
b. aktywność i frekwencję,
c. wiadomości,
d .reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych .

8. Każdy uczeń podlega ocenie z wychowania fizycznego.

9. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć
wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne
trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie
wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

10. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania
fizycznego.

11. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie
opinii wydanej przez lekarza specjalisty lub poradnię psychologiczno-
pedagogiczną.

12. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”.


Kryteria ocen z wychowania fizycznego w klasach IV-VI
wymagania i uzasadnienie

13. Celujący ( 6 ):

- uczeń posiadł sprawności, umiejętności i wiedzę ponad stawiane wymagania zgodnie z
treściami programowymi,
- aktywnie uczestniczył we wszystkich lekcjach w-f,
- zna przepisy i zasady mini gier sportowych, potrafi współorganizować i sędziować imprezę
rekreacyjno - sportową,
- rozumie sens uprawiania ćwiczeń ruchowych i ich wpływ na rozwój organizmu,
- rozumie i wykonuje porównawcze próby testu „ opolskiego” informujące o rozwoju
sprawności kondycyjno-koordynacyjnej,
- posiadł nawyki dbałości o higienę stroju, osobistą i estetykę miejsca ćwiczeń,
- uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym i godnie reprezentuje szkołę na
zawodach sportowy szczebla gminnego powiatowego i wojewódzkiego,
- jest kulturalny na imprezie sportowej i obiektywny w samoocenie i ocenianiu innych.

14.Bardzo dobry ( 5 ):

- uczeń opanował zakres wymaganych wiadomości i umiejętności, rozumie i potrafi stosować
ćwiczenia kształtujące i korekcyjne,
- aktywnie uczestniczył w lekcjach w-f .
- rozumie i stosuje zasady higieniczno-zdrowotne podczas nauki i wypoczynku,
- reprezentuje szkołę na zawodach sportowych,
- uczestniczy i współorganizuje zawody sportowe oraz przestrzega zasady „fair-play”,
- jest koleżeński i kulturalny w szkole i w życiu codziennym.

15. Dobry ( 4 ):

- uczeń prezentuje dobrą sprawność fizyczną,
- nie opuszcza zajęć w-f oraz wykazuje się dużą aktywnością i zaangażowaniem na lekcjach,
- troszczy się o higienę osobistą,
- opanował wiadomości i umiejętności jako podstawowe elementy wiedzy o zajęciach
ruchowych,
- potrafi dokonywać obiektywnej samooceny sprawności swojej i kolegów,
- jest opanowany, koleżeński, kulturalny w szkole, na imprezie sportowej i w domu.

16 Dostateczny ( 3 ):

- uczeń systematycznie pracuje na zajęciach w-f,
- opanował podstawowe wymagania z wiadomości, umiejętności i motoryczności w zakresie
umożliwiającym postęp w dalszym kontynuowaniu zajęć w-f,
- posiada nawyki higieniczno zdrowotne,
- jest koleżeński i uczynny.17. Dopuszczający ( 2 ):

- uczeń ledwie spełnia podstawowe wymagania motoryczne i sprawnościowe lub jest bliski
ich spełnienia,
- wykazuje niską aktywność na zajęciach w-f lub często je opuszcza,
- w ograniczonym stopniu opanował nawyki higieniczno-zdrowotne,
- nie uczestniczy w organizacji imprez rekreacyjnych przez zespół klasowy.

18. Niedostateczny ( 1 ):

- uczeń nie jest pilny i systematyczny na zajęciach w-f lub często je opuszcza,
- nie dba o fizyczny rozwój swego organizmu i nie czyni żadnych postępów w sprawności
fizycznej,
- wykazuje znaczące braki w integracji zespołowej i wychowaniu społecznym oraz
zdrowotnym.Zadania kontrolno-oceniające dla klas IV-VI
semestr I

MOTORYCZNOŚĆ


a) Siła
b) Szybkość
c) Wytrzymałość
d) Gibkość
e) Zwinność
f) Moc

UMIEJĘTNOŚCI

KLASA IV

DZIEWCZĘTA

Gimnastyka: Przewrót w przód z przysiadu do przysiadu podpartego.

Lekkoatletyka: Bieg na 60 m.

Mini piłka siatkowa: Przyjęcia i podania piłki sposobem górnym.

Mini piłka koszykowa: Rzut do kosza oburącz.

Mini piłka ręcz: Kozłowanie piłki slalomem ze zmianą ręki.

Gimnastyka artystyczna: Układ na równoważni.
CHŁOPCY

Gimnastyka: Przewrót w przód z przysiadu do przysiadu podpartego.

Lekkoatletyka: Bieg na 60m.

Mini piłka siatkowa: Przyjęcia i podania piłki sposobem górnym.

Mini piłka koszykowa Rzut do kosza oburącz.

Mini piłka ręczna: Kozłowanie piłki slalomem ze zmianą ręki.

Mini piłka nożna: Prowadzenie piłki slalomem zakończone strzałem do bramki.


KLASA V

DZIEWCZĘTA

Gimnastyka: Skok rozkroczny przez kozła wszerz.

Lekkoatletyka: Rzut piłeczką palantową, bieg na 800m.

Mini piłka siatkowa: Odbicia piłki sposobem oburącz górnym.

Mini piłka koszykowa: Rzut do kosz jednorącz z miejsca.

Mini piłka ręczna: Rzut do bramki z wyskoku.

Gimnastyka artystyczna: Układ ćwiczeń z obręczą.

CHŁOPCY

Gimnastyka: Skok rozkroczny przez kozła wszerz.

Lekkoatletyka: Rzut piłeczką palantową, bieg na 1000m.

Mini piłka siatkowa: Odbicia piłki sposobem oburącz górnym.

Mini piłka koszykowa: Rzut do kosza jednorącz z miejsca.

Mini piłka ręczna: Rzut do bramki z wyskoku.

Mini piłka nożna: Prowadzenie piłki w dwójkach zakończone strzałem na bramkę.
KLASA VI

DZIEWCZĘTA

Gimnastyka: Stanie na rękach z asekuracją.

Lekkoatletyka: Skok wzwyż. Rzut piłeczką palantową.

Mini piłka siatkowa: Zagrywka górna.

Mini piłka koszykowa: Rzut do kosza z dwutaktu.

Mini piłka ręczna: Rzut do bramki z wyskoku.

Gimnastyka artystyczna: Samodzielny układ ćwiczeń do muzyki.

CHŁOPCY

Gimnastyka: Stanie na rękach z asekuracją.

Lekkoatletyka: Skok wzwyż. Rzut piłeczką palantową.

Mini piłka siatkowa: Zagrywka górna.

Mini piłka koszykowa: Rzut do kosza z dwutaktu.

Mini piłka ręczna: Rzut do bramki z wyskoku.

Mini piłka nożna: Strzał piłką do bramki w określone miejsce.


Zadania kontrolno oceniające dla klas IV-VI
semestr II

MOTORYCZNOŚĆ


1. Siła
2. Szybkość
3. Wytrzymałość
4. Zwinność
5. Gibkość
6. Moc
UMIEJĘTNOŚCI

KLASA IV

DZIEWCZĘTA

Gimnastyka: Skok rozkroczny przez kozła wszerz.

Lekkoatletyka: Rzut piłeczką palantową. Skok w dal sposobem naturalnym.

Mini piłka siatkowa: Odbicia piłki sposobem dolnym. Zagrywka sposobem dolnym.

Mini piłka koszykowa: Kozłowanie piłki ze zmianą kierunku i ręki.

Mini piłka ręczna: Rzut piłką do bramki z biegu.

Gimnastyka artystyczna: Samodzielne prowadzenie krótkiego układu ćwiczeń
.

CHŁOPCY

Gimnastyka: Skok rozkroczny przez kozła wszerz.

Lekkoatletyka: Rzut piłeczką palantową. Skok w dal sposobem naturalnym.

Mini piłka siatkowa: Odbicia piłki sposobem dolnym. Zagrywka sposobem dolnym.

Mini piłka koszykowa: Kozłowanie piłki ze zmianą kierunku i ręki.

Mini piłka ręczna: Rzut piłką do bramki z biegu

Mini piłka nożna: Strzał piłką do bramki.KLASA V

DZIEWCZĘTA

Gimnastyka: Stanie na rękach z asekuracją.

Lekkoatletyka: Skok wzwyż- flopem. Bieg na 100m.

Mini piłka siatkowa: Odbicia piłki sposobem dolnym.

Mini piłka koszykowa: Rzut do kosza jednorącz po kozłowaniu z dwutaktu
.
Mini piłka ręczna: Rzut piłką do bramki z wyskoku.

Gimnastyka artystyczna: Prowadzenie rozgrzewki przy muzyce.


CHŁOPCY

Gimnastyka: Stanie na rękach z asekuracją.

Lekkoatletyka: Skok wzwyż - flopem.

Mini piłka siatkowa: Odbicia piłki sposobem dolnym.

Mini piłka koszykowa: Rzut do kosza jednorącz po kozłowaniu z dwutaktu.

Mini piłka ręczna: Rzut piłką do bramki z wyskoku.

Mini piłka nożna: Prowadzenie piłki slalomem zakończone strzałem na bramkę.


KLASA VI

DZIEWCZĘTA

Gimnastyka: Skok kuczny przez skrzynię.

Lekkoatletyka: Skok w dal sposobem naturalnym. Bieg na 100m.

Mini piłka siatkowa: Odbicia łączone sposobem górnym i dolnym.

Mini piłka koszykowa: Rzut do kosza po kozłowaniu z dwutaktu.

Mini piłka ręczna: Zwód pojedynczy z piłką zakończony rzutem do bramki.

Gimnastyka artystyczna: Samodzielne prowadzenie krótkiego układu ćwiczeń przy muzyce.


CHŁOPCY

Gimnastyka: Skok kuczny przez skrzynię.

Lekkoatletyka: Skok w dal sposobem naturalnym. Bieg na 100m.

Mini piłka siatkowa: Odbicia łączone sposobem górnym i dolnym.

Mini piłka koszykowa: Rzut do kosza po kozłowaniu z dwutaktu.

Mini piłka ręczna: Zwód pojedynczy z piłką zakończony rzutem do bramki.

Mini piłka nożna: Strzał piłką do bramki głową po podaniu.WIADOMOŚCIKLASA IV
1. Nazewnictwo gimnastyczne.
2. Podstawowe przepisy mini piłki siatkowej.
3. Podstawowe przepisy mini piłki koszykowej.
4. Podstawowe przepisy mini piłki ręcznej.
5. Podstawowe przepisy mini piłki nożnej.
6. Sposoby dokonywania samooceny rozwoju fizycznego, sprawności i umiejętności ruchowych.
7. Kultura zachowania na imprezach sportowych.
8. Zasady prowadzenia rozgrzewki.
9. Współpraca w grupie.KLASA V
1. Sposoby asekuracji i samoasekuracji podczas wykonywania ćwiczeń
gimnastycznych.
2. Podstawowe przepisy mini piłki siatkowej.
3. Podstawowe przepisy mini piłki koszykowej.
4. Podstawowe przepisy mini piłki ręcznej.
5. Podstawowe przepisy mini piłki nożnej.
6. Zasady prowadzenia rozgrzewki.
7. Sposoby utrwalania nawyków higieny osobistej.
8. Samokontrola i samoocena postawy ciała w ruchu i w spoczynku.
9. Zasady współdziałania w grupie.KLASA VI
1. Umiejętność pomiaru tętna przed i po wysiłku.
2. Podstawowe przepisy mini piłki siatkowej.
3. Podstawowe przepisy mini piłki koszykowej.
4. Podstawowe przepisy mini piłki ręcznej.
5. Podstawowe przepisy mini piłki nożnej.
6. Ukierunkowanie zainteresowań uczniów wg ich predyspozycji i możliwości.
7. Kształtowanie umiejętności sportowego współdziałania i zasad fair-play.
8. Zasady prowadzenia rozgrzewki.
9. Postępowanie przy urazach: zranieniach, stłuczeniach, zwichnięciach i złamaniach.
10. Sposoby organizacji czasu wolnego.Oceny ze sprawdzianów

19. Uczeń może uzyskać ze sprawdzianów ocenę w skali od 1 do 6.

20. Po otrzymaniu oceny niezadowalającej ze sprawdzianu uczeń ma możliwość poprawy w
ciągu dwóch tygodni od daty wykonania zadania.

21. Osoba, która nie mogła wykonać sprawdzianu ( w przypadku nieobecności, choroby itp.)
musi zaliczyć go w ciągu dwóch tygodni.

22. Okres zaliczenia może być również wyznaczony indywidualnie np. ze względu na dłuższą
nieobecność na lekcji spowodowaną chorobą lub kontuzją, nie później jednak niż do
końca semestru.

23 .Uczeń może poprawiać ten sam sprawdzian tylko jeden raz, w tym przypadku stawiamy
lepszą ocenę.


Aktywność i frekwencja


24. Aktywność i frekwencja wpływa w sposób zdecydowany na ocenę półroczną i roczną z
wychowania fizycznego.

25. Uczeń może przed zajęciami zgłosić trzy razy w ciągu półrocza nie przygotowanie do
lekcji bez konsekwencji- kolejny brak stroju oznacza ocenę niedostateczną z aktywności.Klasyfikacja półroczna i roczna


26. Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającą połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

27. Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny zgodnie z założeniami Szkolnego Systemu Oceniania.

Related Articles