Przepisy gry w piłkę nożną

Przepisy gry w piłkę nożną

1.Wymiary pola gry
Pole gry musi mieć kształt prostokąta. Długość linii bocznej musi być większa niż długość linii bramkowej.
Długość: minimum 90m, maksimum 120m;
Szerokość: minimum 45m, maksimum 90m;
Zawody międzynarodowe
Długość: minimum 100m, maksimum 110m;
Szerokość: minimum 64m, maksimum 75m;

2. Oznaczenie pola gry
Pole gry jest oznaczanie liniami. Linie te należą do powierzchni, których są granicami.
• Dwie dłuższe linie ograniczające pole gry nazywane są liniami bocznymi.
• Dwie krótsze nazywane są liniami bramkowymi.
• Wszystkie linie nie mogą mieć więcej niż 12 cm szerokości.
• Pole gry jest podzielone na dwie połowy linią środkową.
• Punkt środkowy pola gry jest wyznaczony jako środek linii środkowej. Z punktu środkowego wyznacza się okrąg o promieniu 9,15 m.

3.Pole bramkowe
Pole bramkowe wyznacza się na każdej linii bramkowej w następujący sposób:
Dwie linie wytycza się pod kątem prostym do linii bramkowej, w odległości 5,5 m od wewnętrznej strony każdego słupka bramkowego. Te linie rozciągają się na polu gry na odległość 5,5 m i ich końce połączone są linią równoległą do linii bramkowej.
Powierzchnia ograniczona tymi liniami i linią bramkową jest polem bramkowym.

4.Pole karne
Pole bramkowe wyznacza się na każdej linii bramkowej w następujący sposób:
Dwie linie wytycza się pod kątem prostym do linii bramkowej w odległości 16,5 m od wewnętrznej strony każdego słupka bramkowego. Te linie rozciągają się na polu gry na odległość 16,5 m i ich końce połączone są linią równoległą do linii bramkowej. Powierzchnia ograniczona tymi liniami i linią bramkowa nazywana jest polem karnym.
Wewnątrz każdego pola karnego wyznacza się punkt karny w odległości 11 m od punktu środkowego pomiędzy słupkami bramkowymi i w równej odległości od nich.

5.Chorągiewki
Chorągiewki o wysokości nie mniejszej niż 1,5 m nad podłożem umieszczane są w każdym narożniku pola gry.

6.Łuk pola rożnego
Z punktu umieszczenia każdej chorągiewki rożnej wyznacza się na polu gry łuk koła o promieniu 1 m.7.Bramka
Bramki muszą być umieszczone na środku każdej linii bramkowej.
Bramki składają się z dwóch pionowo ustawionych słupków równoodległych od chorągiewek rożnych i połączonych u góry poziomą poprzeczką.Odległość pomiędzy wewnętrznymi krawędziami słupków bramkowych wynosi 7,32 m, a odległość od dolnej krawędzi poprzeczki do podłoża wynosi 2,44 m. Słupki bramkowe i poprzeczki mają szerokość i głębokość, która nie może przekroczyć 12 cm. linie bramkowe są tej samej szerokości jak głębokość słupków i poprzeczki. Siatki bramkowe mogą być umocowane do bramek i podłoża poza bramką zakładając, że są one właściwie, odpowiednio podparte i nie przeszkadzają bramkarzowi. Bramki muszą być pewnie przytwoerdzone w podłożu. Bramki przenośne mogą być stosowane jedynie, gdy spełniają ten wymóg.

8.Liczba zawodników
W zawodach biorą udział dwie drużyny, każda składa się z nie więcej niż jedenastu zawodników, przy czym jeden z nich jest bramkarzem. Zawody nie mogą być rozpoczęte, jeśli choć jedna z drużyn ma w swoim składzie mniej niż siedmiu zawodników.

9.Sędzia
Każde zawody są prowadzone przez sędziego, który ma pełną władzę egzekwowania uprawnień nadanych mu przez przepisy gry w piłkę nożną w związku z oceną faktów prowadzonych przez siebie zawodów.

Uprawnienia i obowiązki sędziego:
 czuwa nad przestrzeganiem przepisów gry
 prowadzi zawody współpracując z sędziami asystentami i czwartym sędzią, jeżeli został wyznaczony
 rozstrzyga, czy jakakolwiek piłka przeznaczona do gry spełnia wymogi
 rozstrzyga, czy ubiór zawodników spełnia wymogi
 mierzy czas gry i sporządza notatki z przebiegu zawodów
 przerywa, wstrzymuje lub kończy zawody z powodu dowolnego rodzaju interwencji z zewnątrz
 przerywa, wstrzymuje lub kończy zawody o ile uzna to za stosowne, w przypadku naruszenia przepisów gry
 przerywa zawody, jeżeli jego zdaniem zawodnik uległ poważnej kontuzji i dopilnuje, by został zniesiony z pola gry
 nie przerywa gry do czasu wyjścia piłki z gry, jeżeli zawodnik, jego zdaniem doznał lekkiej kontuzji
 dopuszcza zawodnika na pole gry jedynie przez przyzwalający znak sędziego
 nie przerywa gry, gdy drużyna, przeciwko której popełniono przewinienie, odniesie korzyść z takiego rozstrzygnięcia i ukarze pierwotne przewinienie, jeżeli przewidywana korzyść nie rozwinie się w tym czasie
 karze za cięższe przewinienie, gdy zawodnik popełnia więcej niż jedno przewinienie w tym samym czasie
 wyciąga sankcje karne wobec zawodników winnych popełnienia przewinienia karanego napomnieniem (żółta kartka) lub wykluczeniem z gry (czerwona kartka). Nie jest zobligowany wyciągać tych sankcji natychmiast, ale musi uczynić to w najbliższej przerwie w grze
 wyciąga sankcje wobec osób towarzyszących drużynom, które nie potrafią zachować się w sposób odpowiedzialny i może, o ile uzna to za stosowne, pozbawić ich przywileju przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie pola gry
 uwzględnia sygnalizację sędziów asystentów w zdarzeniach, których nie widział
 nie zezwala wchodzić na pole gry osobom nieupoważnionym
 wznawia lub nakazuje wznowić grę po jej przerwaniu
 dostarcza właściwym władzom sprawozdanie z zawodów, które zawiera informacje o nałożonych sankcjach karnych na zawodników i/lub osoby towarzyszące drużynom i innych incydentach, które miały miejsce przed lub w trakcie trwania lub po zawodach

10.Decyzje sędziego
a) decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne.
b) jedynie sędzia może zmienić swoją decyzję, gdy uzna ją za niewłaściwą lub, o ile uzna to za stosowne, na sugestie sędziego asystenta zakładając, że gra nie została jeszcze wznowiona.

11.Obowiązki sędziów asystentów
Wyznaczeni dwaj sędziowie asystenci maja obowiązek, z uwzględnieniem decyzji sędziego, wskazywać:
 kiedy piłka całym swoim obwodem opuściła pole gry
 której drużynie przysługuje prawo do wznowienia gry wrzutem, rzutem z rogu, lub rzutem od bramki
 kiedy zawodnik może być ukarany za przebywanie na pozycji spalonej
 kiedy ma być dokonana wymiana zawodnika
 kiedy miało miejsce niewłaściwe postępowanie lub wydarzył się inny incydent, którego sędzia nie widział
 kiedy popełnione zostają przewinienia, a sędziowie asystenci znajdują się bliżej niż sędzia (obejmuje to w szczególnych okolicznościach przewinienia popełnione w polu karnym)
 czy przy rzutach karnych bramkarz poruszył się do przodu zanim piłka została kopnięta i czy piłka przekroczyła całym swoim obwodem linię bramkową


12.Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie
A. Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie karane są następująco:
a) Rzut wolny bezpośredni
b) Rzut wolny bezpośredni jest przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełnia jedno z następujących sześciu przewinień w sposób uznany przez sędziego za nierozważny, lekkomyślny lub przy użyciu nieproporcjonalnej siły:
-kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika
-podstawia nogę przeciwnikowi, przez co dochodzi do kontaktu ciał zawodników, potyka przeciwnika
-skacze na przeciwnika
-atakuje przeciwnika
-uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika
-popycha przeciwnika
c) Rzut wolny jest przyznany również drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełnia jedno z następujących czterech przewinień:
-atakuje przeciwnika, nogami chcąc wejść w posiadanie piłki, wchodząc w kontakt z przeciwnikiem przed dotknięciem piłki
-trzyma przeciwnika
-pluje na przeciwnika
-rozmyślnie dotyka piłkę ręką (oprócz bramkarza we własnym polu karnym)
d) Rzut wolny bezpośredni wykonuje się z miejsca przewinienia
e) Rzut karny
f) Rzut wolny pośredni przyznawany jest drużynie przeciwnej, jeżeli bramkarz, we własnym polu karnym, popełnia jedno z następujących przewinień:
-przez czas dłuższy niż 6 sekund kontroluje piłkę w swoich rękach zanim pozbędzie się jej
-dotyka piłki ręką po raz drugi po tym, jak wypuścił ją z rąk i nie została ona dotknięta przez innego zawodnika
-dotyka ręką piłki po umyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera
-dotyka piłki ręką po otrzymaniu jej bezpośrednio z wrzutu od współpartnera
-gra na czas

B.Kary indywidualne
Przewinienia karane napomnieniem (żółta kartka)
Zawodnik musi być ukarany i zobaczyć żółtą kartkę, jeżeli popełnia jakiekolwiek z siedmiu następujących przewinień:
1. jest winny niesportowego zachowania
2. słownie lub czynnie okazuje niezadowolenie
3. uporczywie narusza przepisy gry
4. opóźnia wznowienie gry
5. nie zachowuje wymaganej odległości od piłki podczas wykonywania rzutu z rogu lub rzutu wolnego
6. wchodzi lub powraca na pole gry bez zgody sędziego
7. umyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego

Przewinienia karane wykluczeniem (czerwona kartka)
Zawodnik musi być ukarany i zobaczyć czerwoną kartkę, jeżeli popełnia jakiekolwiek z siedmiu następujących przewinień:
1.popełnia rażący, brutalny faul
2.zachowuje się agresywnie
3.pluje na przeciwnika lub inną osobę
4.pozbawia drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy zdobycia bramki, zagrywając piłkę ręką (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym).
5.pozbawia realnej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika, popełniając przewinienie karane rzutem wolnym, lub rzutem karnym
6. używa ordynarnego, obelżywego, obraźliwego języka i/lub gestów
7. otrzymuje drugie napomnienie (żółta kartka) w tych samych zawodach

13.Części gry
Zawody trwają dwa równe okresy 45 minutowe, chyba że inaczej wzajemnie uzgodniono pomiędzy sędzią i dwiema uczestniczącymi w zawodach drużynami. Każde porozumienie zmieniające czas trwania części gry musi mieć miejsce przed rozpoczęciem zawodów, o ile zezwala na to regulamin danych rozgrywek.14.Przerwa między częściami gry
Zawodnikom przysługuje prawo do przerwy między obiema częściami zawodów. Czas trwania takiej przerwy nie może przekroczyć 15 minut.
Regulaminy rozgrywek muszą określać czas trwania przerwy między częściami gry.
Czas trwania przerwy między częściami zawodów może być zmieniony jedynie za zgodą sędziego.

15.Kompensowanie straconego czasu gry
Sędzia zobowiązany jest doliczać w każdej połowie cały stracony czas gry na skutek:
• wymiany zawodników
• oszacowania rozmiaru kontuzji doznanej przez zawodnika
• zniesienia kontuzjowanego gracza z pola gry w celu udzielenia mu pomocy medycznej
• marnowania czasu gry
• każdego innego powodu
Ilość skompensowanego czasu gry pozostawia się uznaniu sędziego.

Rzut karny
Jeżeli sędzia zarządził wykonanie lub powtórzenie wykonania rzutu karnego, czas trwania każdej części zawodów musi być przedłużony o czas potrzebny do rozstrzygnięcia tego rzutu.

Dogrywka
Regulaminy rozgrywek mogą wprowadzić dwa dalsze, równe okresy gry.

Zawody zakończone przed upływem ustalonego czasu
Przedwcześnie zakończone zawody winny być powtórzone, chyba że regulamin rozgrywek stanowi inaczej.

Related Articles