Rodzinny program rekreacyjny

Rekreacja jest coraz częściej wykorzystywana przez rodziny jako sposób spędzania wolnego czasu środek wychowywania dzieci w rodzinie. Wspólne przebywanie w czasie wolnym jest doskonałym sposobem na integrację rodziny, przekazanie w warunkach zabawy wartości wychowawczych i specyficznych umiejętności w zakresie gier, zabaw ruchowych, i inicjacja sportu.
Nawet najbardziej zajęci rodzice powinni znaleźć czas na wspólne spacery, wyjazdy w plener, gdzie najlepiej urozmaicać i wypełniać czas różnymi zabawami ruchowymi, ćwiczeniami lub sportami - stosownie do wieku dzieci i umiejętności rodziców. Rekreacja w rodzinie jest przedszkolem i pierwsza szkołą rozwoju ruchowego poprzez zabawy i gry ruchowe oraz turystyczne formy rekreacji. Jest przyjemnym i pożytecznym dla każdego oddzielnie i dla rodziny jako podstawowej komórki społecznej sposobem wspólnego spędzania wolnego czasu, tak potrzebnego dla rozwoju psychofizycznego i emocjonalnego dziecka oraz prawidłowego funkcjonowania rodziny. Dlatego nie żałujmy czasu na wspólną rodzinną rekreację.

Zadaniem twórców i realizatorów rodzinnych programów rekreacyjnych jest:
1.Przekazanie dzieciom i rodzicom elementarnej wiedzy dotyczącej kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki.
2.Dostarczenie dzieciom i rodzicom wiadomości o rodzajach zachowań sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz możliwościach w nich uczestnictwa ( na programowych zajęciach lekcyjnych-w przypadku uczniów, na spotkaniach pozalekcyjnych –w przypadku całej rodziny)
3.Nauczanie dzieci i rodziców umiejętności sportowych i rekreacyjnych na zorganizowanych formach zajęć pozalekcyjnych. Rozwijanie zainteresowań rodzinnymi formami aktywności rekreacyjnej i sportowej.
4.Uświadamianie uczniom wartości rodziny i środowiska lokalnego w życiu człowieka.
5.Uświadamianie zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego, wynikających z niedostatku ruchu poprzez utożsamianie aktywności ruchowej ze zdrowiem.
6.Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych, potrzeby i umiejętności systematycznej dbałości o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną.
7.Uczenie właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, związanych z aktywnością ruchową i zdrowiem.
8.Stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego, psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.
9.Zaspokajanie i podtrzymywanie potrzeby aktywności fizycznej i zdrowotnej, rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych oraz kondycji fizycznej dzieci i rodzin.
10.Pedagogizacja rodziców w zakresie treści założonych w celach programu.

Twórcy rodzinnych programów rekreacyjnych powinni również wykorzystać aktualna wiedzę o potrzebach i pragnieniach dzieci oraz rodziców związaną z czasem wolnym, sportem, rekreacją i turystyka, tak aby wspólnie spędzone chwile spełniały ich oczekiwania i wyobrażenia.

Główne cele edukacyjne rodzinnych programów edukacyjnych to:
*wykształcenie umiejętności korzystania z możliwości jakie daje właściwe gospodarowanie czasem wolnym w realizacji istotnych funkcji rodziny: zdrowotnej, socjalizacyjnej, kulturalnej i emocjonalnej.
*wykształcenie w rodzinie umiejętności wypoczynku, zabawy, dbałości o ciało i umysł.
*wyposażenie rodziny w wiadomości i umiejętności pozwalające na jej udział w sporcie w ciągu całego życia.
*integracja i wzmacnianie więzi pomiędzy członkami całej rodziny w celu zapobiegania patologiom społecznym.

Czas przeznaczony na wspólne zajęcia ruchowe bywa różny i różne możliwości stwarzają wspólnie podejmowane zajęcia rekreacyjne w dzień roboczy, a inne w weekendy czy wakacje.

Formy przeznaczone do realizacji w cyklu zajęć tygodniowych w trakcie roku szkolnego.
1.formy plenerowe:
-kształcąco - stymulujące gry i zabawy integracyjne,
-rekreacyjne gry ruchowe,
-mini gry sportowe,
-biegowo – marszowe formy ruchu,
-elementy atletyki terenowej,
-formy rowerowo – rolkowe
2.formy w pomieszczeniach:
-gry stolikowe,
-gimnastyka w różnych jej odmianach,
-pływanie oraz gry i zabawy w wodzie,
-formy relaksujące – koncentrujące
-formy ruchowe z pokładem muzycznym,
-taneczne formy aktywności ruchowej
-ogólnorozwojowe ćwiczenia siłowe,
-zajęcia z technik samoobrony (wschodnie sporty walki)

Formy przeznaczone do realizacji w cyklu zajęć weekendowych.
1.formy plenerowe:
-wycieczki w okolicach miejsca zamieszkania (piesze, rowerowe)
-wycieczki dalsze (samochodowe, autokarowe), krajoznawczo – wypoczynkowe (biwaki, pikniki)
-zajęcia w parkach rozrywki (wesołe miasteczka, aqua parki)
-organizacyjno – porządkowe formy terenowe (marsz na orientację, ścieżki edukacyjno – rekreacyjne, ścieżki zdrowia, biegi patrolowe, zgadywanki terenowe itp.)
-zimowe formy rekreacji (łyżwiarstwo, narciarstwo, gry i zabawy na śniegu i lodzie)
-imprezy rekreacyjno – sportowe (festyny, turnieje, spartakiady, pikniki itp.)
-zabawy z urządzeniami zdalnie sterowanymi
-zbieranie darów przyrody (kasztanków)
2.formy w pomieszczeniach są takie same jak w przypadku cyklu zajęć tygodniowych.

Formy przeznaczone do realizacji w cyklu zajęć rocznym (okres wakacyjny letni i zimowy).
1.formy plenerowe:
-kąpiele, pływanie, gry i zabawy w wodzie,
-wędkowanie,
-zbieranie darów przyrody,
-wycieczki krótkie (rowerowe, kajakowe, piesze),
-wycieczki krajoznawczo – wypoczynkowe (samochodowe lub autokarowe),
-wędrówki dalsze z biwakowaniem (kajakowe, rowerowe)
-różnorodne formy aktywności ruchowej w wodzie (żeglarstwo, rowery wodne, łodzie wiosłowe)
-zimowe formy rekreacji (łyżwiarstwo, narciarstwo, gry i zabawy na śniegu)
2.formy w pomieszczeniach są takie same jak w przypadku zajęć tygodniowych i weekendowych.

Dni wypełniane wycieczkami połączonymi ze zwiedzaniem zabytków historycznych, obiektów kulturalnych, interesujących tras turystycznych kajakiem, czy na rowerze, wreszcie różnymi zajęciami ruchowymi i sportami stanowią dla rodziny duże możliwości i szanse wspólnych przeżyć, które łączą, stanowiąc dla młodego pokolenia cenny wzór do naśladowania i kontynuowania w przyszłości.


Related Articles