Programowanie

Prosty kalkulator w Delphi

Napisanie prostego kalkulatora w Delphi nie jest rzeczą trudną. Powinien sobie z nią poradzić nawet początkujący programista. Tak więc wrzucamy na formę:

2 komponenty Edit
1 Button
22 etykiety (Label)


Rozmieszczamy je w następujący sposób: 2 pierwsze etykiety obok lub nad Edit`ami.

Prosty kalkulator w Turbo Pascalu

Program kalkulator;
uses crt;
var a,b,wynik:real;
znak:char;
begin
clrscr;
Write('Podaj pierwsza liczbe: '); {Podajemy pierwsza liczbe}
Readln(a);
Write('Podaj druga liczbe: '); {Podajemy druga liczbe}
Readln(b);
Write('Podaj znak dzialania (+, -, *, /): '); {Podajemy znak dzialania}
Readln(znak);

CASE znak OF {Instrukcja wyboru znaku dzialania}
'+':wynik:=a+b;
'-':wynik:=a-b;
'*':wynik:=a*b;
'/':wynik:=a/b

ELSE
Write('Nie ma takiego dzialania!'); {Ten komunikat wyswietla sie jesli podamy znak inny niz 1 z tych 4}
end;
if wynik=a then
Write('Wynik dzialania wynosi: ',wynik:2:2);
readkey;
end.

Prosty program w pascalu naiwnepotęgowanie

PRZYKŁAD PROSTEGO PROGRAMU W PASCALU " NAIWNE - POTĘGOWANIE "

Pseudokody

UPROSZCZONA NOTACJA (JEDNOZNACZNIE INTERPRETOWANY SYSTEM OZNACZEŃ UMOŻLIWIAJĄCY ZAPISYWANIE PEWNEJ KLASY NAPISÓW) ALGORYTMICZNA, ZBLIŻONA DO KTÓREGOŚ Z POPULARNYCH JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA.


PROGRAM ŚREDNIA;
ZACZNIJ
ZAKOŃCZ
ZMIENNE (NAZWA, TYP)
WPROWADŹ (ARGUMENTY)
WYPROWADŹ (ARGUMENTY)
JEŻELI WARUNEK SPEŁNIONY TO INS.

Pętle w Pascalu i ich porównanie

Co to jest pętla i do czego służy?

Pętla jest to instrukcja lub zestaw instrukcji do wykonania przez program pod określonym warunkiem. Jak sama nazwa wskazuje powtarza pewną czynność określoną ilość razy, działa dopóki warunek nie zostanie spełniony, bądź działa dopóki warunek jest.