Konwencjonalne i alternatywne źródła energii.

Podstawę rozwoju przemysłu stanowi energetyka, która wytwarza, gromadzi, przetwarza i wykorzystuje energię niezbędną do uruchomienia i wykonywania pracy urządzeń, maszyn, automatów w procesie produkcji oraz w gospodarstwach domowych. Można różnie definiować energię, ale zawsze należy pamiętać o tym, że jest ona czynnikiem warunkującym wszelkie działania, umożliwiającym przekształcenie zasobów naturalnych w dobra i przedmioty użytkowe, służące zarówno poszczególnym ludziom, jak i całemu społeczeństwu.

Źródła energii dzielą się na:
1 Odnawialne
2 Nieodnawialne
Do nieodnawialnych zalicza się: węgiel kamienny, węgiel brunatny, łupki bitumiczne, ropę naftową i gaz ziemny, uran i inne pierwiastki promieniotwórcze.
Do odnawialnych zalicza się: drewno, energia nuklearna, wodna, wietrzna i geotermiczna oraz paliwa syntetyczne - w małym jeszcze zakresie stosowane w motoryzacji.

Wyróżniamy także inne kryterium podziału źródeł energii:
1 Konwencjonalne
2 Alternatywne

Energia elektryczna wytwarzana jest z paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa, gaz bądź uran lub poprzez konwersję energii słońca, wiatru albo wody.
Elektryczność z kolei bardzo łatwo zmienić na inne formy energii, jak ciepło czy światło.
Obecnie elektryczność jest bardzo dużym nośnikiem energii. Dlatego stosuje się urządzenia elektryczne, takie jak prądnice, generatory czy różnego rodzaju silniki.


KONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Paliwa kopalne:
· Węgiel
Torf po długim czasie zmienia się w węgiel brunatny. Ten z kolei zmienia się w węgiel kamienny. Antracyt, najtwardsza i najczystsza kopalna odmiana węgla powstaje ze zwykłego węgla kamiennego po kilku milionach lat.
Przez wieki jego popularność jako paliwa w domowych piecach rosła szybko. Lecz miękkie , łatwo dostępne gatunki węgla miały tę niedogodność , że podczas spalania wydzielały wielkie ilości zanieczyszczeń w postaci dymu i sadzy. Zużycie węgla wzrosło gwałtownie w XVIII wieku w następstwie rewolucji przemysłowej. Powszechnie używano go jako paliwa do silników parowych. A także jako surowca do wytwarzania koksu , materiału użytecznego w metalurgii oraz wykorzystywanego jako paliwo.
Produkty z węgla:
Koks jest produkowany w procesie suchej destylacji, inaczej koksowania, węgla. Polega on m.in.. na prażeniu węgla bez dostępu tlenu celem usunięcia zawartego w nim gazu i smoły. Powstający w tym procesie gaz koksowniczy jest cennym, wysokokalorycznym paliwem. Cennym surowcem jest także smoła.
Węgiel kamienny- jest paliwem kopalnym, zalegającym na różnych głębokościach , ma zróżnicowaną strukturę i różną wartość kaloryczną, co rzutuje na koszty jego wydobycia i opłacalność eksploatacji. 60% światowego wydobycia węgla spalanych jest w elektrowniach, 255 przetwarzanych w koksowniach, a 15% zużywają pozostałe gałęzie przemysłu oraz ludność.
Największe zagłębia węgla kamiennego:
1. W Chinach: Szansi i Szensi, położone na południowy zachód od Pekinu
2. W Stanach Zjednoczonych: Apallachy- zagłębia Północne, Centralne i Południowe, Góry Skalskie,
3. W Indiach: na Nizinie Gangesu
4. W Rosji: Zagłębie Donieckie, Tungulskie, Leńskie, Kołymskie, Kuźnieckie, Peczorskie, Irkuckie.
5. W Australii: Newcastle, Moobie.
Węgiel brunatny- jest paliwem kopalnym. Jego wartość kaloryczna jest niższa od wartości węgla kamiennego, a eksploatacja odbywa się przeważnie metodą odkrywkową, która bardzo niszczy środowisko naturalne. Węgiel ten nie nadaje się do długiego ( odległego ) transportu ze względu na dużą zawartość wody i kruchość.

· Ropa naftowa
Jest surowcem kopalnym, węglowodorem. Zbierająca się w porowatych skałach pod powierzchnią ziemi ropa naftowa nazywana bywała dawniej olejem skalnym. W normalnych warunkach ponad złożem ropy tworzy się warstwa zawierająca gaz ziemny. W pewnych warunkach ropa naftowa przesiąka do powierzchni ziemi, gdzie jej bardziej lotne frakcje odparowują , pozostawiając oleiste , na wpół stałe substancje jak np. asfalt.
Do połowy XIX w. Ropa maiła bardzo nieliczne zastosowania. W 1853 roku Ignacy Łukasiewicz opracował metodę otrzymywania ropy nafty i skonstruował lampę naftową. W rok później uruchomił w Bórce pod Krosnem pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. W latach dziewięćdzisiątych XIX wieku znaczenie ropy wzrosło, gdyż stała się ona surowcem do produkcji paliw silników spalinowych.
Wiele różnych substancji, włączając w to benzynę i naftę, otrzymuje się z ropy naftowej w trakcie procesu destylacji frakcjalnej, czyli retyfikacji.
Do najbogatszych złóż należą:
1. W Euroazji: Rosja - Zagłębie Wołżąńsko-Uralskie, Zagłębie Zachodniosyberyjskie, Kazachstan, Turkmenia, Azejbejdżan. Ponadto złoża w Wielkiej Brytanii, Norwegii, Indonezji, Chinach.
2. W Stanach Zjednoczonych: stany - Teksas, Oklahoma, Nowy Meksyk, Luizjana, Kansas; złoża podmorskie: Zatoka Meksykańska, Przylądek Barrow(Alaska)
3. W Ameryce Łacińskiej: Wenezuela, delta Orinoko, prowincja Chiopas
4. W Afryce: Libia, Tunezja, Algieria,Egipt, Nigeria.

· Gaz
Jest najbardziej ekologicznym paliwem, wygodnym w przesyłaniu i dystrybucji. Należy do paliw kopalnych, występuje w porowatych skałach osadowych, a pozyskuje się go technikami otworowego wydobycia.
Pierwszą wykorzystywaną instalacją gazowa na gaz węglowy był system oświetlenia gazowego kopalni węgla kamiennego w angielskim hrabstwie Cumberland, oddany do użytku w 1765. Gaz pochodził z płonącego pokładu węgla.
Gazownie
Człowiekiem , który najbardziej przyczynił się do stworzenia nowoczesnego systemu dystrybucji gazu był angielski biznesmen F.A.Winsor nie mający właściwie pojęcia o gazownictwie. Winsor uważał , że znacznie sensowniejsze jest sprzedawać gaz niż instalacje do jego produkcji. Pomysł ten leżał u podstaw powstawania gazowni oraz nowoczesnego systemu gazociągowego. Założona przez niego kompania gazownicza w 1813 roku oświetliła ulice Londynu. Sukces tego przedsięwzięcia spowodował budowę podobnych instalacji na całym świecie .Gdy sieć gazowa zapewniła gaz do oświetlenia, nie istniały przeszkody dla wykorzystania go w innych celach. Już w 1840 powstały pierwsze kuchenki gazowe. Trzy lata później ruszyła w USA pierwsza nowoczesna instalacja wydobywająca gaz ziemny.
Obecnie większość odbiorców jest zaopatrywana w gaz ziemny, choć w niektórych rejonach dalej używany jest gaz koksowniczy. Gaz bywa również wytwarzany z ropy naftowej.
Gaz koksowniczy- składa się w przybliżeniu w 50% objętościowo z wodoru i 30% z metanu, oraz azotu, tlenku węgla i mniejszych ilości cięższych węglowodorów, dwutlenku węgla i tlenu. Gaz ten jest zwykle produkowany w procesie ogrzewania węgla kamiennego w temperaturze 1350 stopni C bez dostępu powietrza. Grzanie powoduje wydostawanie się z węgla lotnych składników tworzących gaz. Surowy gaz koksowniczy zawiera gazy amonowe i siarkowodór. Wszystkie te niepożądane domieszki są usuwane w serii procesów oczyszczania. Oprócz gazu w procesie tym, zwanym suchą destylacją węgla, powstaje koks.
Gaz olejowy- pierwotnie gaz olejowy był wytwarzany z surowej ropy naftowej, lecz później stworzono metody pozyskiwania gazu z innych olejów. Gaz ten składa się z kilku węglowodorów, w tym metanu, acetylenu oraz benzenu. Jest dość czysty i bywa niekiedy mieszany z gazem koksowniczym.
Gaz ziemny- wiele państw posiada złoża gazu ziemnego, zwykle występujące wraz z pokładami ropy naftowej. Od lat 40 XX wieku są one głównym źródłem gazu w USA. Niedługo potem także Europa, dzięki złożom pod powierzchnią Morza Północnego oraz Rosji, przeszła głównie na ten rodzaj gazu.
Gaz ziemny składa się głównie z metanu wraz z etanem oraz niewielkich ilości propanu, butanu, azotu. Jego wartość opałowa jest znacznie wyższa niż gazu koksowniczego, co oznacza że spalenie danej masy gazu ziemnego da więcej energii niż spalenie tej samej masy gazu koksowniczego. Prowadzi to do komplikacji przy przestrajaniu sieci z gazu koksowniczego na ziemny .
Największe złoża gazu ziemnego:
1. W Rosji- Zachodnia Syberia niecka Wołżańsko-Uralska., dorzecze Leny
2. Środkowa Azja- Turkmenistan, Uzbekistan
3. Afryka Północna- Algieria
4. Europa- pod dnem Morza Północnego eksploatowano przez W. Brytanię, Norwegię, Danię, Holandię.

Paliwa kopalne a zatem konwencjonalne źródła energii
zaspakajają zapotrzebowanie energetyczne świata od 75% do 85%. Przewiduje
się , że w najbliższym ćwierćwieczu , a nawet później będą one nadal eksploatowane , gdyż uzależniony jest od nich transport - lądowy, morski i powietrzny - przemysł, przynajmniej w znacznej swojej części , oraz gospodarstwa domowe. Surowce te nadal też dominują w wytwarzaniu energii elektrycznej. Obecnie z paliw kopalnych pochodzi około 60% produkcji elektryczności.

ALTERNATYWNWE ŹRÓDŁA ENERGII

· Energia słoneczna
Słońce, jedna z miliarda gwiazd, jest źródłem energii wszystkich znanych istot żyjących na Ziemi. Energia słoneczna docierająca na Ziemię w ciągu 40 minut pokrywałaby zapotrzebowanie całoroczne człowieka.
Promieniowanie słoneczne: około 30% promieniowania słonecznego dochodzącego do naszej planety jest odbijane przez atmosferę. 20% jest przez nią pochłaniane , a tylko 5% energii dociera do powierzchni ziemi.
Ogrzewanie domów:
wszystkie domy są ogrzewane przez słońce, ale tylko niektóre są skonstruowane w taki sposób , aby uzyskiwać jak najwięcej energii cieplnej. Umożliwi to znaczną redukcję zapotrzebowania energii. W takich domach projektuje się duże okna od strony najbardziej nasłonecznionej, a małe od przeciwnej. W niektórych rozwiązaniach stosuje się zasłony izolujące ciepło, które zamykane na noc nie pozwalają na ucieczkę ciepła nagromadzonego w dzień . Takie rozwiązanie jest tzw. Systemem pasywnym.Inne zastosowania energii słonecznej w domu polega na podgrzewaniu wody. Promienie słoneczne podgrzewają wodę , która przepływała przez płaskie panele tworzące radiatory absorbujące światło. Zimna woda jest pompowana do paneli i tam podgrzewana przez ciepło absorbowane z promieni słonecznych.
Baterie słoneczne:
Są to urządzenia elektroniczne, które wykorzystują zjawisko fotowoltaniczne do zamiany światła na prąd elektryczny. Każde małe ogniwo wytwarza mały prąd , ale duża liczba ogniw , wzajemnie połączonych jest w stanie wytworzyć prąd o użyteczne mocy. Ogniwa są zbudowane z cienkich warstw półprzewodników , zwykle z krzemu. Jest to istotne w zastosowaniach w przestrzeni kosmicznej , gdzie promieniowanie słoneczne jest dużo silniejsze. Baterii używa się również w małych kalkulatorkach i zegarkach.
W 1981 słoneczny samolot SOLAR CHALLENGER przeleciał nad kanałem La Manche wykorzystując jako źródło zasilania tylko energię słoneczną. Skrzydła tego samolotu pokryte były bateriami słonecznymi , które zasilały silnik elektryczny.

· Energia wiatru
Elektrownie wiatrowe
Energia elektryczna uzyskiwana z wiatru jest ekologicznie czysta, gdyż jej wykorzystanie nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Aby uzyskać 1 MW (megawat) mocy, wirnik takiej turbiny powinien mieć średnicę ok. 50 metrów. Ponieważ duża konwencjonalna elektrownia ma moc sięgającą nawet gigawata tj. 1000MW, to jej zastąpienie wymagałoby użycia nawet do 1000 takich generatorów wiatrowych. W niektórych krajach budowane są elektrownie wiatrowe, składające się z wielu ustawionych blisko siebie turbin. Jednak opinia publiczna bywa niekiedy nieprzychylna takim inwestycjom, gdyż szpecą one krajobraz. Dlatego też przyszłość elektrowni tego typu jest niepewna. Jednak niewielkie pojedyncze turbiny są doskonałym źródłem energii w miejscach oddalonych od centrów cywilizacyjnych , gdzie brak jest połączenia z krajową siecią energetyczną.
Pompy napędzane wiatrem:
W niektórych krajach młyny wiatrowe są jeszcze powszechnie używane do mielenia zboża na mąkę. Karierę w niektórych regionach robią napędzane wiatrem, pompy łopatowe, pompujące wodę ze studni, często bardzo głębokich . Tak dzieje się w Australii i RPA. Wydobytą wodę przechowuje się w zbudowanej obok specjalnej wieży. Urządzenia te również zwie się powszechnie wiatrakami , lecz są to naprawdę silniki wiatrowe lub pompy wiatrowe.

· Energia fal
Źródłem energii może być falowanie morza. Wielkie fale oceaniczne niosą ze sobą naprawdę znaczne jej ilości , lecz problemem jest jej efektywne pozyskiwanie. Testuje się obecnie różne rozwiązania, zwykle znajdujące się w fazie eksperymentu. W jednym z eksperymentalnych urządzeń pływak poruszany jest w górę i w dół , w miarę falowania powierzchni wody. Ruch ten napędza pompę, która dostarcza wodę pod ciśnieniem na turbinę, zasilającą generator.
Niedawno na wyspie ISLAY w Szkocji wybudowano elektrownię wykorzystującą energię fal morskich. Jej moc całkowita wynosi około 180kW. Działa na zasadzie oscylującego słupa wody. Wpółzanurzona, otwarta u dołu komora wypełniona jest do pewnej wysokości wodą, ponad którą znajduje się powietrze. Gdy fala przechodzi, podnosi się słup wody w komorze, co zmusza znajdujące się nad nim powietrze do przepływania na zewnątrz i do wewnątrz komory. Ten ruch powietrza napędza turbinę, połączoną z generatorem.

· Energia pływów
W swym dolnym brzegu rzeki są zbyt leniwe , aby budować na nich elektrownie wodne. Alternatywne źródło energii mogą tam stanowić pływy morskie. Siła pływów , podobnie jak w zwykłej elektrowni wodnej, obraca turbiną , połączoną z generatorem . Jednak w niewielu tylko miejscach budowa takiej elektrowni jest opłacalna, gdyż elektrownie te cechują się znikomą rentownością. Jedna z istniejących, położona we Francji nad rzeką Rance, ma moc zaledwie 100MW, czyli 10 części tego, co duża elektrownia węglowa.

· Koła i turbiny wodne
Koło wodne , historia którego sięga wstecz do I w.n.e. , służyło wpierw do napędzania żaren w młynach. Dopiero około 1000 lat później ludzie zaczęli zaprzęgać wodę do innych zadań, a to przyczyniło się do rozwoju przemysłu właśnie w dolinach rzek, nadających się do energetycznego wykorzystania. Koła wodne napędzały miechy i ciężkie młoty w kuźniach, piły w tartakach i wiele innych urządzeń. Przemysły metalurgiczny, tekstylny i papierniczy we wczesnej fazie rozwoju były nierozerwalnie związane z wodą, aż do czasu wynalezienia maszyny parowej w końcu XVIII w. Dziś ich nowoczesne odpowiedniki w postaci turbin wodnych z powodzeniem napędzają potężne generatory wielkich elektrowni wodnych, produkujących znaczne ilości energii elektrycznej. W niektórych krajach , przykładem Norwegia , większość energii wytwarzana jest właśnie w ten sposób.

· Energia spadku masy wodnej (Hydroenergia)
Już od dawna jest wykorzystywana przez człowieka. Dawniej siła spadku wody poruszała młyny, warsztaty sukiennicze, garbarnie, z czasem również elektrownie wodne .Do jej pozyskiwania wykorzystywana jest energia wody również dzisiaj. Energia wodna , należąca do zasobów odnawialnych, umożliwia rozwój transportu wodnego, uprzemysłowienie krajów pozbawionych surowców energetycznych i nawadnianie terenów rolniczych. Jest ona opłacalna w krajach dysponujących odpowiednimi warunkami terenowymi, czyli wystarczająco dużymi różnicami wzniesień , w takich jak: Norwegia, Szwecja, Szwajcaria oraz niektóre kraje Ameryki: Meksyk, Brazylia, Argentyna.

· Energia nuklearna
W latach 50 wzbudziła wszelkie nadzieje na rozwiązanie problemów energetycznych. Sądzono , że jej produkcja będzie wkrótce nieograniczona, tania, czysta i niegroźna. Pierwsza elektrownia powstała w 1955 r. Na Ukrainie. W 1956 r. Angielska królowa Elżbieta II uruchomiła pierwszą brytyjska elektrownię atomową w Calder Hall, a w następnych latach w bogatszych krajach powstały setki reaktorów jadrowych, które jak np. we Francji- dostarczają 75% energii.
Poważnym potencjałem energii z własnych elektrowni nuklearnych dysponują: Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Szwajcaria, Szwecja, Rosja, Ukraina, Litwa, Armenia.

Produkcja energii elektrycznej
Energię elektryczną produkuje się przy wykorzystaniu: węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego, pierwiastków promieniotwórczych oraz jeszcze w niewielkim stopniu siły wiatru, spadku wód, energii słonecznej, hydrotermalnej i pływów morskich. Produkcja energii elektrycznej w 1995 roku na świecie wyniosła 13098 TWh, a w Polsce 139TWh. Największy udział w produkcji światowej miały: Stany Zjednoczone (25,5%), Chiny (7,7%), Japonia (7,6%).

Related Articles