Prezydent i rząd

Kadencja prezydenta RP trwa 5 lat
Prezydent jest wybierany w drodze wyborów prezydenckich. Prezydentem może być obywatel Polski w wieku 35 lat, posiadający pełne prawa wyborcze.
uprawnienia prezydenta jako głowy państwa:
- nadawanie obywatelstwa polskiego i wyrażanie zgo dy na zrzeczeni się obywatelstwa polskiego
- stosowanie prawa łaski
- nadawanie orderów i odznaczeń
- powoływanie części członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Rady Polityki Pieniężnej
- dysponowanie prawem złożenia wniosku o przeprowadzenie kontrol przez Najwyższą Izbę Kontroli
W stosunku do parlamentu
- zarządanie wyborów
- zwoływanie pierwszego posiedzenia Sejmu i Senatu
- prawo inicjatywy ustawodawczej
- prawo weta zawięszającego w stosunku do ustawy (Sejm może je odrzucić większością 3/5 głosów)
- prawo zwracania się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodnosci ustaw z konstytucją
W stosunku do Rady ministrów
- powołanie rządu
- dokonywanie na wniosek premiera zmian w skłądzie rządu
- wystepowanie z wnioskiem do Sejmu o pociągnięcie członka RM do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu
- zwoływanie w prawacg szczególnej wagi Rady Gabinetowej (RM pod przewodnictwem prezydenta)
W stosunku do władzy sądowniczej
- powoływanie sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądowniczej
- powoływanie Prezesa Naczelneg Sądu Administracyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i wiceprezesa Trbunału Konstytucyjnego oraz jednego członka Krajowej Rady Sądownictwa
W zakresie stosunków zagranicznych
-reprezentowaniepaństwa w stosunkach międzynarodowych (we swpódziałaniu z premierem i właściwym ministrem)
- zatwierdzanie i wypowiadanie umów międzynarodowych
- mianowanie i odwoływanie polskich przedstawicieli w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych
RADA MINISTRÓW (rząd) = PREMIER + MINISTROWIE
-wykonywanie ustaw uchwalonych przez parlament
-wydawanie rozporządzeń
-kierowanie, koordynowanie kontrolowanie działalności całej administracji państwowej
-uchwalanie projektu budżetu i kierowanie jego wykonaniem
-zapewnienie zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego
-negocjacje i zawieranie umów międzynarodowych
-ochrona interesów skarbu państwa
-sprawowanie ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronności

Related Articles