Proces integracji Polski z Unią Europejską

Proces integracji Polski z Unią Europejską
Polska by móc zintegrować się z Unią Europejską 16 grudnia 1991 roku musiała podpisać umowę
o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi. W umowie zostały określone warunki współpracy na różnych płaszczyznach: politycznej, gospodarczej i kulturalnej. Ostatecznym
i głównym celem jest członkowstwo Polski w Unii Europejskiej.

Kryteria, jakie musiała spełnić Polska by członkować w Unii Europejskiej to:
1. Sprawnie funkcjonujące instytucje demokratyczne
2. Przestrzeganie praw człowieka oraz praw mniejszości narodowych
3. Dostosowanie prawa krajowego do obowiązującego w Unii
4. Stabilna gospodarka rynkowa
5. Gospodarka zdolna do sprostania międzynarodowej konkurencji w warunkach otwartego rynku
Warunki członkowstwa Polski w UE były przedmiotem negocjacji, które dotyczyły takich problemów jak :
1. Edukacja, kształcenie, młodzież
2. Małe i średnie przedsiębiorstwa
3. Polityka społeczna i zatrudnienia
4. Rolnictwo
5. Swoboda świadczenia usług
6. Swobodny przepływ osób
7. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

Polska starała się o członkowstwo w Unii Europejskiej po to by ułatwić polskim przedsiębiorstwom dostęp do nowych technologii i spowodować rozwój inwestycji. Dzięki czemu miało to pozwolić na szybsze zmodernizowanie gospodarki. Przez to, że Unia prowadzi wspólną politykę rolną zapewnia swoim rolnikom zbyt produktów rolnych
oraz gwarantuje ceny minimalne na te produkty. Rynek unijny jest chroniony przez cła,
a eksport większości towarów jest dotowany. Rząd Polski i obywatele liczyli na to, że polscy producenci rolni i przemysłowi skorzystają z tych udogodnień. Obywatele polscy mogą podróżować, osiedlać się, pracować oraz uczyć się w dowolnym państwie członkowskim. Podróże będą odbywały się bez kontroli granicznej. Ludność naszego kraju będzie mogła posługiwać się wspólną walutą wszystkich państw członkowskich ? euro - bez konieczności wymiany. Polska zostanie włączona do europejskiego system praw społecznych, zawartych
w tzw. Karcie socjalnej, co będzie miało wpływ na poziom życia polskich obywateli.

Ludność polska miała złe przeczucia wobec członkowstwa w Unii Europejskiej, które wyrażała w dwóch pytaniach. Pierwsze z nich dotyczyło obawy Polaków przed utraceniem tożsamości narodowej i suwerenności. Podstawą funkcjonowania Unii Europejskiej jest poszanowanie historii, kultury i tradycji państw członkowskich. Polska, która stała się członkiem wspólnoty nie utraciła swojej suwerenności oraz zachowała swoje odrębne władze. Należy podkreślić również fakt, iż jako kraj wspólnoty decydujemy o kompetencjach organów Unii i uczestniczymy w jej decyzjach. W Radzie Unii Europejskiej mamy 27 głosów, natomiast w Parlamencie Europejskim 50 głosów. Drugie pytaniem dotyczyło tego, czy cudzoziemcy wykupią nasze ziemie. Specjalna ustawa, która określa zasady nabywania ziemi w Polsce przez cudzoziemców głosi, że każdy cudzoziemiec chcąc kupić ziemię musi mieć zezwolenie odpowiedniego urzędu w Polsce. Należy również pamiętać, że Polacy
na zasadzie wzajemności mają pełne prawo do nabywania ziemi i innych nieruchomo ścina obszarze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Taka integracja może przyśpieszyć rozwój Polski oraz wzmocnić jej pozycję w Europie i systemie międzynarodowym.

Unia Europejska jest związkiem demokratycznym 27 państw Europy będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, społecznej i gospodarczej. Głównym
jej zadaniem jest organizacja współpracy miedzy krajami członkowskimi i między ich mieszkańcami. Ważnym celem tego związku jest zapewnienie bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego oraz ochrona praw i interesów obywateli.

Członkowie Unii Europejskiej:

1. Austria
2. Belgia
3. Bułgaria
4. Cypr
5. Czechy
6. Danie
7. Estonia
8. Finlandia
9. Francja
10. Grecja
11. Hiszpania
12. Holandia
13. Irlandia
14. Litwa
15. Luksemburg
16. Łotwa
17. Malta
18. Niemcy
19. Polska
20. Portugalia
21. Rumunia
22. Słowacja
23. Słowenia
24. Szwecja
25. Węgry
26. Wielka Brytania
27. Włochy


Polityka edukacyjna, która prowadzi Unia Europejska, dotyczy spraw oświaty i wychowania w poszczególnych krajach członkowskich, ponieważ Unia nie ma wspólnej polityki oświatowej. System oświatowy, który był kształtowany przez wieki narodowej historii
i tradycji dostosowany jest do swoistych warunków ekonomicznych, społecznych, demograficznych, polityczno-ustrojowych oraz kulturowych. Przez to próby tworzenia ujednoliconych systemów oświatowych w krajach członkowskich natrafiają na trudności,
a nawet są prawie niemożliwe. Wynika to z dużej różnorodności systemów szkolnych, typów szkół, programów nauczania, obowiązującego prawa oświatowego, różnorodności językowej oraz kulturalnej, a to powinno być brane pod uwagę w procesach integracji edukacyjnej
w UE. Wspólnota pomija ujednolicenie systemów edukacyjnych, ale proponuje szeroką współpracę przy zachowaniu wielości kultur i tradycji. Taka polityka edukacyjna ma na celu rozwój, usprawnienie nauczania, upowszechnianie języków państw członkowskich, wymiany między szkołami i uczelniami, wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. W ramach tej polityki funkcjonują programy wspierające rozwój systemów oświatowych takich jak SOKRATES, MŁODZIEŻ DLA EUROPY oraz LEONARDO DA VINCI. Mają one na celu doskonalenie kształcenia poprzez poszerzanie wiedzy na temat innych krajów europejskich, realizacje idei edukacyjnej ?Europa bez granic i barier?, współpracę miedzy różnymi organizacjami młodzieżowymi, wspieranie inicjatyw kierowanych do młodzieży oraz rozwój kształcenia zawodowego.
Dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej polska młodzież zyskała dodatkowe możliwości edukacyjne. Uczniowie oraz studenci mogła podjąć naukę w dowolnym państwie Unii Europejskiej dzięki temu, że państwa wspólnoty uznają świadectwa szkolne
oraz dyplomy ukończenia studiów. Młodzież może korzystać z różnych form wymiany miedzy uczniami oraz studentami, współpracy między szkołami i uczelniami oraz nauki
i doskonalenia języków państw członkowskich. Możliwe również jest uczestnictwo w pracach szkolnych klubów europejskich, które mają za zadanie rozwijać wśród młodzieży wiedzę
o Europie.

Related Articles