Produkcja, rynek, popyt, etapy rozwoju pieniądza, spółki.

Produkcja- to proces w którym powstają nowe produkty i usługi.
Czynniki produkcji:
· ludzie- o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach
· przedmioty pracy- ziemia surowce, półfabrykaty
· środki pracy: maszyny, narzędzia, urządzenia fabryczne
środki pracy i przedmioty pracy łącznie nazywamy środkami produkcji
dobra powstające w procesie produkcji:
· konsumpcyjne- żywność , odzież, mieszkania itp.
· inwestycyjne- maszyny, urządzenia fabryczne, półfabrykaty
· publiczne- drogi, mosty, szkoły, szpitale, wyposażenie armii i policji
Rynek- to miejsce gdzie spotykają się sprzedający i kupujący; ogół czynności związanych ze sprzedażą i kupnem
Popyt- to ilość dóbr (towarów i usług) którą chcą kupić w danym czasie i po określonej cenie nabywcy
Prawo popytu- oznacza, że wzrostowi ceny na dane dobro towarzyszy spadek zapotrzebowania na nie, natomiast obniżenie jego ceny powoduje wzrost zapotrzebowania na to dobro
Podaż- oznacza ilość dóbr zaoferowaną do sprzedaży w określonym czasie i cenie
Prawo podaży- wyższej cenie jakiegoś produktu odpowiada zwiększenie jego dostawy na rynek i odwrotnie: gdy cena tego produktu maleje , zmniejsza się jego podaż
Konkurencja- producenci dążą do uzyskania najlepszej pozycji na rynku, np. pozyskują tańsze surowce , starają się o lepszą jakość, nowe technologie, wydajność pracy. Wszystko po to aby zdobyć nowych klientów- większy zysk
Marketing- to rozpoznawanie potrzeb konsumentów, zbieranie informacji o konkurencji, zachęcania klientów do kupowania swoich produktów (reklama)
Inflacja- ciągły wzrost cen i spadek wartości pieniądza
Giełda- forma rynku , gdzie dokonuje się kupna i sprzedaży papierów wartościowych oraz towarów (giełdy pieniężne i towarowe)
Obligacja- papier wartościowy, świadectwo udzielenia pożyczki, posiadacz obligacji: jest pożyczkodawcą , ma zapewniony stały dochód, nie ponosi odpowiedzialności za straty eminenta (Skarbu Państwa)
Akcja- dokument stwierdzający, jaka część majątku danego przedsiębiorstwa należy do osoby, która posiada dokument czyli jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa, ma prawo do udziału w zyskach, ponosi ryzyko strat w razie niepowodzeń spółki
Etapy rozwoju pieniądza- 1.handel wymienny (towar za towar) 2.złoto i srebro jako środek wymiany handlowej 3.monety (ateńska bracha, rzymska sestercja, karoliński denar, florenckie floreny, polskie dukaty) 4.pierwsze banknoty 5.współczesne środki płatnicze (czeki, karty kredytowe)
1. Przedsiębiorstwo będące własnością jednej osoby lub rodziny
2. Spółka cywilna jawna
· Nie ma osobowości prawnej
· Jej prawa i obowiązki nie są oddzielone od praw i obowiązków wspólników
· Powstaje na podstawie umowy między wspólnikami
· W razie bankructwa wspólnicy odpowiadają majątkiem spółki i własnym
3. Spółka z o.o.
· ma osobowość prawną jest rejestrowana w sądzie
· jest zawarta w formie aktu notarialnego
· majątek przedsiębiorstwa jest oddzielony od majątku właścicieli
· w razie bankructwa majątek osobisty jest nienaruszony
4. Spółka akcyjna
· Ma osobowość prawną
· Kapitał potrzebny do utworzenia przedsiębiorstwa powstaje ze sprzedaży akcji
· Powstaje na podstawie umowy notarialnej
· Ma możliwość gromadzenia dużego kapitału
5. Przedsiębiorstwo państwowe
· Właścicielem jest państwo
· Zarządza nim dyrektor i rada pracownicza
· Zysk przedsiębiorstwa przeznaczony jest na jego rozwój
· Bankructwo obciąża budżet państwa

Related Articles