Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Każde państwo posiada swoje indywidualne cechy, państwa demokratyczne mogą przybierać charakter państw systemie:
1) Parlamentarno – gabinetowym
2) Prezydenckim
3) Półprezydencki
4) Parlamentarno – gabinetowym

Ad1) System parlamentarno – gabinetowy:<

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
SYSTEM GOSPODARCZY III RP

System gospodarczy to pojęcie funkcjonuje w 2 znaczeniach:
szerszym - wg L. Balcerowicza - ogół wszelkich trwałych determinantów (coś co warunkuje) działalności gospodarczej zarówno materialnych (zasobów) jak i niematerialnych (organizacje, reguły, prawo) oraz obejmuje samą działalność gosp.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Organ państwowy – jest wyodrębnioną organizacyjnie, strukturalnie i kompetencyjnie częścią aparatu państwowego, powoływaną do wykonywania określonych zadań.
Typologia według:
1) liczby osób tworzących dany organ:
• jednoosobowe – prezydent
• kolegialne – rada ministrów
2) zakresu kompetencji
• kompetencje ogólne – głowa państwa
• kompetencje szczegółowe – członkowie rady ministrów
3) Zakresu przestrzenno terytorialnego
• organy centralne – kompetencje na terenie całego kraju, reprezentują kraj na zewnątrz
• organy terenowe – np.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Doktryna Kościoła Katolickiego


- wynika z światopoglądu katolickiego
- doktryna wątpliwa zawiera jednak pogląd na władze, państwo, prawo, człowieka
- poglądy te mają odzwierciedlenie w szerszym kontekście filozoficznym (metafizyki)
- wynikają z tradycji KK mające 2000 lat
- kościół dostosowuje się do sytuacji w jakiej przyszło mu deklarować swe poglądy
- doktryna ta to wypowiedzi papieży odnoszące się dop państwa, władzy, życia od początku XX.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Doktryna powstrzymywania (ang. containment) miała na celu powstrzymywanie ZSRR, a tym samym niedopuszczenie do ekspansji komunizmu. Teoretyczne zasady polityki powstrzymywania stworzył George Kennan (ówczesny ambasador Stanów Zjednoczonych w Moskwie) w anonimowym artykule z 1947 r.
Kennan za główny cel polityki Stanów Zjednoczonych uznał zapobieganie rozprzestrzeniania się komunizmu do krajów nim nie ogarniętych.