Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Dokąd – quo?
Skąd – unde?
Gdzie – ubi?

Deklinacja 1
Roma;ae Athenae;arum

Deklinacja 2
Corinthus;i

Deklinacja 3
Carthago Carthaginis

QUO = ACC
Romam propero - podąrzam do Rzymu
Atheno

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Na pytanie unde? - skąd?, nazwę miasta stawia się w Ablativie bez przyimka:
I Deklinacja: Roma, Vilna, Moscovia, Vildobona, Holmia, Bucaresta
II Deklinacja: Londinio, Madrito
III Deklinacja: Monte Viridi, Monte Cervino, Civitate Gorzowiensi, Civitate Lodzensi, Neapoli, Leopoli, Carthagine
Pluralis: Athenis, Syracusis, Delphis

2.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
amo,-are - kochać
antiqua,-ae -starożytna
aro,-are - orać
autem - lecz,zaś,przeciwnie
de(z abl) - o
est - jest
et- i
etiam - także,również
in(z abl) - w, na
magna,-ae - duża
moneo,-ere - upominać
nauta,-ae - żeglarz
nobis - nam
non-nie
nostra,-ae - nasza
nota,-ae - znana
orno,-are - ozdabiać
paeninsula,-ae - połwysep
patria,-ae - ojczyzna
quia - ponieważ
sita,-ae - położona
specto,-are - ogl.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
SUPINUM
Temat + t + um
ORNATUM
APELLATUM
ROGATUM
ODMIANA
Acc. Ornatum (po co? W jakim celu?)
Abl. Ornatu (oznacza ograniczenie)

PARTICIPIUM PERFECTI PASSIVI (P.P.P.)
Imiesłów przymiotnikowy bierny
Forma powstaje od supinum
Factus facta factum
Zrobiony zrobiona zrobione


INDICATIVUS PERFECTI PASSIVI

p.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ancilla,ae- niewolnica
aqua,ae- woda
amica,ae- przyjaciółka
altus- wysoki
agricola,ae –rolnik
ager,agri- rola, pole
agellus- małe pole
agricultura,ae- uprawa ziemi
aro - orzę
aedificium,i- budynek
asper- trudny
astrum,i- gwiazda
autem- zaś
alienus- obcy
antiquus- dawny
annus,i- rok
apud- u(acc)
amo- lubię kocham
absum-jestem nieobecny
adsum-jestem obecny
affirmo- twierdzę
ago,ere- czynię pędzę
appareo,ere- ukazuję się
adveho,ere- dowożę
asporto,are- zabieram
auctor,auctoris-sprawca
adversarius,i-przeciwnik
appello,are- nazywam
amitto,ere- tracę
addo,ere-dokładam(dat)
aetas,aetatis-wiek
aureus-złoty
argenteus- srebrny
aeneus-spiżowy
animus,i- duch,charakter
adulescens,adulescentis-
(młodzieniec,młody człek)
ars,artis- sztuka
ars rhetorica-retoryka,nauka
accipio,ere-przyjmuję
allius,alia,aliud-inny
alter-drugi
alo,ere- żywię,podsycam
aemulatio,onis-rywalizacja
auxilium,i- pomoc
animal,is-zwierzę
astutus- sprytny
at-a,ale
auris,auris-ucho
Bonus- dobry
bene- dobrze
beatus- szczęśliwy
bellum,i- wojna
Castigo- karcę,ganię
casa,ae-chatka,dom
cara,ae-droga,miła
concordia,ae-zgoda
curo-troszczę się
cura,ae-troska
charta,ae-karta
celebro-rozgłaszam
cum-z (kim) (abl)
contentus-zadowolony
conscendo,ere-wsiadać
colo,ere-uprawiam,czczę
cuoi,ere-pragnę
cogito,are-myślę
centum-sto
captivus,i-jeniec
copiae,arum-wojsko
castra,castrorum-obóz
capio.