Stosunki międzynarodowe

Teoria stosunków międzynarodowych

Teoria stosunków miedzynarodowych - Wsnhid

Tradycje samorządu lokalnego w Polsce

Instytucja współczesnego samorządu terytorialnego jest wynikiem długiej ewolucji. Jej rezultatem były dwa rozbieżne pojęcia. Pierwsze to samorząd w znaczeniu prawnym, rozumiany jako wykonywanie zadań administracji publicznej w sposób zdecydowany i na własną odpowiedzialność przez odrębne, w stosunku do państwa podmioty, które nie są w zakresie wykonywania swoich zadań poddane żadnej ingerencji państwowej.

Transport Drogowy w Polsce

Polityka transportowa UE
Unia Europejska prowadzi wspólną politykę transportową. Obejmuje ona transport lotniczy, morski, drogowy, kombinowany, kolejowy i żeglugę śródlądową. Celem tej polityki jest usuwanie barier we wszystkich gałęziach transportu. Ma temu służyć ujednolicenie prawnych norm technicznych, podatkowych, socjalnych, promowanie swobody konkurencji oraz znoszenie dyskryminacji przewoźnika ze względu na jego siedzibę.

Unia Gospodarcza i Walutowa

1.Unia Gospodarcza i Walutowa (Economic and Monetary Union).

Jest to złożony mechanizm współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie swobodnego przepływu osób, towarów, usług, kapitału oraz stabilizacji kursów walutowych, mający sprzyjać nie tylko wprowadzeniu jednolitej waluty, ale również wewnątrzrynkowemu ujednoliceniu polityki pieniężnej i cenowej.