Stosunki międzynarodowe

Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego W kontekście bezpieczeństwa Polski w II Rzeczypospolitej

Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego
W kontekście bezpieczeństwa Polski w II Rzeczypospolitej


Stosunki międzynarodowe

Marszałek Józef Piłsudski za uzupełnienie Traktatu Wersalskiego uważał podpisany 18 marca 1921 roku układ ryski, stanowiący zabezpieczenie Polski przed wojną z Rosją Sowiecką.

Nato

NATO

Zasady nabywania członkostwa
n Artykuł 10 Traktatu Waszyngtońskiego daje każdemu krajowi formalne prawo do członkostwa w NATO.
n Kandydat na członka NATO musi być zaproszony przez obecnego członka Sojuszu i uzyskać poparcie pozostałych krajów należących do Paktu.

Nawiązywanie stosunków dyplomatycznych

Nawiązanie stosunków dyplomatycznych następuje zazwyczaj na podstawie pisemnego porozumienia zainteresowanych stron. W porozumieniu tym zawarty jest przeważnie termin, jak i szczebel misji dyplomatycznej (ambasada, poselstwo, przedstawicielstwo polityczne). Zwłaszcza po II w św wzrosła radykalnie liczba nawiązywanych stosunków dyplomatycznych przez różne państwa.

ONZ

CELE I ZADANIA ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
Sprecyzowane w Karcie to:
Utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego za pomocą zbiorowych i pokojowych wysiłków
Rozwijanie przyjaznych stosunków pomiędzy narodami, opartych na poszanowaniu zasady równouprawnienia i stanowienia narodów o sobie
Nawiązanie międzynarodowej współpracy przy rozwiązywaniu zagadnień międzynarodowych o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym lub humanitarnym, jak również przy popieraniu i zachęcaniu do poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód dla wszystkich bez różnicy płci, języka lub religii
Mając na uwadze stworzenie warunków stałości i dobrobytu, które są niezbędne do pokojowych i przyjaznych stosunków między narodami Narody Zjednoczone będą popierały: podnoszenie stopy życiowej, pełne zatrudnienie oraz warunki postępu i rozwoju gospodarczego, społecznego jak również współpracę kulturalną i oświatową

Zadania i cele Organizacji Narodów Zjednoczonych były więc znacznie szersze niż Ligi Narodów.

Organizacje Międzynarodowe (gospodarcze)

Międzynarodowe organizacje gospodarcze.
Grupy podmiotów:
1. przedsiębiorstwa krajowe
2. przedsiębiorstwa międzynarodowe
3. gospodarki narodowe poszczególnych krajów
4. międzynarodowe i regionalne ugrupowania integracyjne
5. Międzynarodowa Organizacja Gospodarcza

Międzynarodowa Organizacja Gospodarcza ? wielostronny związek państw odpowiednio organizowany i zinstytucjonalizowany.