Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
II wojna światowa spowodowała, iż zniszczeniu uległo wiele gospodarek krajów europejskich i w celu ratowania tych gospodarek większość rządów europejskich zaciągnęła poważne pożyczki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wojna natomiast spowodowała, że USA poważnie rozbudowały swój potencjał gospodarczy i po zakończeniu wojny rozpoczęły ekspansję na rynki europejskie, które stały się ich głównymi rynkami zbytu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Mozaika partii politycznych w Polsce – ich programy i charakterystyka.


Zanim dokonamy podziału i opisu partii politycznych występujących na arenie politycznej Polski należy przypomnieć, co oznacza termin: partia polityczna.
Partia polityczna jest to zorganizowana, społeczna grupa celowa, zmierzająca do uzyskania władzy w państwie poprzez obsadzenie najwyższych stanowisk państwowych ludźmi, którzy realizowaliby jej program polityczny.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Rada gminy jest podstawowym organem samorządu gminnego, wyłonionym w drodze wyborów. Jest wiec zasadnicza forma demokracji pośredniej w gminie. Ordynacja normuje sprawy zasad prawa wyborczego, podziału terytorialnego dla celów wyborów, sprawy spisów wyborców, komisarzy wyborczych i komisji wyborczych, zgłaszania kandydatów, kampanii wyborczej, ustalania wyników głosowania i ogłaszania wyników wyborów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
? Państwo- jest to organizacja powołana przez społeczenistwo - ludność żyjąca na danym terytorium- i wyposażona w suwerenna władze.

? Obywatelstwo- to prawny związek człowiek z państwem; będąc obywatelem danego państwa człowiek ma określone prawa i obowiązki np. prawo wyborcze i obowiązek ochrony ojczyzny.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
UDZIAŁ OBYWATELI W ŻYCIU PUBLICZNYM

FORMY ŻYCIA PUBLICZNEGO

*Wstęp:

Polska jest krajem demokratyczny. Zgodnie z konstytucją obywatele mają prawo do zrzeszania się i tworzenia różnych organizacji społecznych i samorządowych. (np. partie polityczne, związki zawodowe, stowarzyszenia) Warunek jest jeden- muszą być one zgodne z prawem.