Ekonomia

Instytucje wspierające biznes

Spis treści:
I. Rola instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa.
II. Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – jego zadania, części składowe:
a) Istota i zadania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
b) Zadania Regionalnych Instytucji Finansujących
c) Funkcje i zadania innych organizacji wspierających MŚP.

Pojęcie handlu zagranicznego – stosunki wymienne z zagranicą

POJĘCIE HANDLU ZAGRANICZNEGO – STOSUNKI WYMIENNE Z ZAGRANICĄ


Każdy kraj o gospodarce rynkowej nie może prowadzić gospodarki zamkniętej bez udziału w międzynarodowym podziale pracy (bez międzynarodowej specjalizacji i kooperacji).
Najistotniejszym elementem międzynarodowego podziału pracy jest handel zagraniczny, czyli międzynarodowa wymiana narodowa.

Współczesne systemy ekonomiczne - USA

SYSTEM EKONOMICZNY USA
1). Uwagi wstępne.
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są ciagle najpotężniejszym i najbogatszym krajem świata.Odgrywają kluczowa rolę w gospodarce oraz w polityce światowej,a także w kształtowaniu wzorców ustrojowych we współczesnym świecie.Dolar amerykański ma duże znaczenie.

Bezrobocie

Rynek pracy stanowi bardzo ważny element każdej gospodarki narodowej. Zwróciliśmy na to uwagę w drugim spotkaniu, ukazując zatrudnienie jako czynnik przyczyniający się do wzrostu gospodarczego.

Wykorzystując teraz te wiadomości warto podkreślić, że niewykorzystane zasoby siły roboczej nie dość, że nie pomnażają produktu krajowego, to prowadzą do spadku zagregowanego popytu, obniżania stopy konsumpcji społeczeństwa, a nawet do pewnych zachowań patologicznych.

Internacjonalizacja

1.WSTĘP
W ramach współczesnej gospodarki możemy zaobserwować następujące procesy dyfuzji gospodarek (podmiotów gospodarczych ją tworzących):
1.Internacjonalizacja
2.Multinacjonalizacja
3.Globalizacja

INTERNACJONALIZACJA - odnosi się do całości, przepływu surowców naturalnych, półfabrykatów, gotowych wyrobów i usług, pieniędzy, pomysłów i myśli ludzi między 2 czy 3 państwami (odbył się na urzędnikach państwowych - wymiana międzynarodowa, wprowadzenie polityki międzynarodowej).