Ekonomia

Popyt, podaż, cena, pieniądz

wykład w załączniku

Popyt, Podaż, Równowaga rynkowa

Popyt
Popyt ? ilość dobra, jaką nabywcy gotowi są zakupić przy różnym poziomie ceny.
Rodzaje popytu:
? popyt na dane dobro (indywidualny) - jest to całkowity popyt efektywny na dobro przy różnych jego cenach,
? popyt globalny (rynkowy) - jest to popyt efektywny na wszystkie dobra i usługi w danym kraju i w określonym czasie przy różnych cenach.

Popyt i podaż na rynkach oraz instrumenty nimi sterujące

Rynek jest jednym z najczęściej używanych słów, a jego rola w gospodarce jest nieoceniona.
Najogólniej można powiedzieć, że rynek to miejsce. Na którym spotykają się kupujący i sprzedający w celu zawarcia kupna-sprzedaży. W praktyce niema jednego takiego miejsca. Transakcje kupna-sprzedaży zawierane są w różnych miejscach: w sklepie, biurze, na giełdzie, placu.

Pojęcie i zadania analizy ekonomicznej

POJĘCIE I ZADANIA ANALIZY EKONOMICZNEJ
Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej
Jest to zespół czynności badawczych, dotyczących jej wyników rzeczowych i finansowych, stanu ekonomicznego i pozycji na rynku oraz organizacji procesów i metod działania. Pojęcie analizy ekonomicznej odnosi się do metody badania naukowego, która polega na rozłożeniu badanego przedmiotu lub zjawiska na części składowe, w celu wykrycia składników przyczyniających się do kształtowania danego podmiotu lub zjawiska.

Pojęcie i istota samorządu terytorialnego

Pod pojęciem samorządu rozumiemy zwykle ustalony prawem zakres kompetencji do zawiadywania własnymi sprawami w zakresie administracji państwowej, a także samodzielne wykonywanie pewnych funkcji państwowych o charakterze administracyjnym. Władza samorządowa jest formą władzy publicznej. Jako taka charakteryzuje się tym, że podmiotem jego (samorządu) jest określona przez przepisy prawa grupa ludzi, której członkostwo powstaje z mocy prawa.