Ekonomia

Pojęcie i cechy przedsiębiorstw. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych.

1. Podmioty gospodarujące to wszystkie jednostki organizacyjne i gospodarstwa domowe istniejące w Polsce.
2. Podmioty gospodarki narodowej to osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące różnorodną działalność.
3.

Pojęcie i istota samorządu terytorialnego

Pod pojęciem samorządu rozumiemy zwykle ustalony prawem zakres kompetencji do zawiadywania własnymi sprawami w zakresie administracji państwowej, a także samodzielne wykonywanie pewnych funkcji państwowych o charakterze administracyjnym. Władza samorządowa jest formą władzy publicznej. Jako taka charakteryzuje się tym, że podmiotem jego (samorządu) jest określona przez przepisy prawa grupa ludzi, której członkostwo powstaje z mocy prawa.

Pojęcie i klasyfikacja ubezpieczeń

Ludzie, a także siły wytwórcze i środki konsumpcji, są narażone na różne sytuacje występujące w życiu oraz niebezpieczeństwa klęsk żywiołowych i wypadków. Właściwe gospodarowanie wymaga więc stosowania środków i metod mających na celu przeciwdziałanie skutkom nieprzewidzialnych zjawisk zakłócających procesy produkcyjne, obrotu i konsumpcji.

Pojęcie i przyczyny inflacji

Pojęcie i przyczyny inflacji
I. Definicja inflacji.
Mckenzie definiuje inflację w następujący sposób:„Jest to trwały wzrost ogólnego poziomu cen przy uwzględnieniu zmian jakości towaru, mierzona jest w pewnym okresie czasu. Może ona powodować zarówno straty jak i korzyści w gospodarce.

Pojęcie i zadania analizy ekonomicznej

POJĘCIE I ZADANIA ANALIZY EKONOMICZNEJ
Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej
Jest to zespół czynności badawczych, dotyczących jej wyników rzeczowych i finansowych, stanu ekonomicznego i pozycji na rynku oraz organizacji procesów i metod działania. Pojęcie analizy ekonomicznej odnosi się do metody badania naukowego, która polega na rozłożeniu badanego przedmiotu lub zjawiska na części składowe, w celu wykrycia składników przyczyniających się do kształtowania danego podmiotu lub zjawiska.