Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Feminizm ? ruch społeczno-polityczny, którego celem jest walka o pełne równouprawnienie kobiet.

Żądania wysuwane przez te ruchy zarówno w przeszłości jak i obecnie dotyczą trzech kwestii:
- przyznania kobietom takich samych praw cywilnych jak mężczyzną
- emancypacji intelektualnej
- początkowo równych praw politycznych (później równego udziału w działalności politycznej)

>W Europie pierwsza fala ruchów feministycznych wzbierała wraz z początkiem XX wieku.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
System semiprezydencki na przykładzie Francji
System „niepełnej unifikacji” legislatywy i egzekutywy.
Cechy: 1) dualizm władzy wykonawczej – rodzielenie między prezydenta i gabinet z premier na czele; 2) sposób powoływania głowy państwa (wybory bezpośrednie lub przez kolegium elektorów) – sposób charakterystyczny również dla prezydencjonalizmu; 3) określony konstytucyjnie i niezależny od zmiany układu sił politycznych czas sprawowania przez prezydenta swego rządu; 4) dysponowanie przez prezydenta kompetencjami umożliwiającymi podejmowanie decyzji politycznych w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej; 5) uprawnienia prezydenta w stosunku do rządu – powoływanie i odwoływanie premiera, ministrów – i parlamentu – przedterminowe rozwiązanie, weto ustawodawcze; 6) brak odpowiedzialności politycznej głowy państwa przed parlamentem – tylko odpowiedzialność prawna za naruszenie konstytucji i polityczna – przed wyborami; 7) możliwość przeterminowanego rozwiązania parlamentu – z inicjatywy rządu – połączona z uzależnieniem egzystencji rządu od zaufania parlamentu; 8) prezydent dysponuje władzu zwierzchnią dopóki ma poparcie większości Zgromadzenia Narodowego, gdy ją traci realna władza przechodzi na ręce premiera.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Węgierski system wyborczy

Na podstawie ustawy nr XXXIV/1989 system wyborczy Węgier jest systemem mieszanym - łączącym elementy proporcjonalne i większościowe. Jednoizbowy parlament Zgromadzenie Narodowe Republiki Węgierskiej liczące 386 posłów.
152 mandaty rozdzielane są systemem proporcjonalnym z użyciem systemu Hagenbacha-Bischoffa na podstawie wyników głosowania na:
- regionalne listy wyborcze w 20 okręgach (19 komitatów (żupach)+stolica),
- ogólnokrajowe listy wyborcze – przejmowanie głosów oddanych na partie które nie przekroczyły klauzuli zaporowej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Hegel

Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), filozof niemiecki, twórca idealistycznego systemu obejmującego wszystkie działy filozofii. Określił na nowo jej przedmiot i zadania. Uznał, że powinna się zajmować Absolutem w jego zewnętrznym i koniecznym rozwoju.

Miała stać się nauką o rozumie, w której wszystko, co rzeczywiste, ma być rozumne (logiczne), i wszystko, co rozumne - rzeczywiste.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1998 – Zbigniew Romaszewski – propozycja opodatkowania obywateli 1pln rocznie jako podstawowe źródło finansowania, opodatkowanie na wybraną partię, tzw. „podatek na politykę”

Art. 23a ustawy „źródła finansowania partii politycznych są jawne”
- jawność finansowania
- jawność majątku partii
- określenie reguł dofinansowania partii z budżetu państwa w akcie normatywnym powszechnie obowiązującym
- szczegółowość sprawozdań finansowych składanych przez partii właściwym organom
- nadzór nad finansami państwa ze strony organów państwa

Zasadę jawności potwierdza od 2001 zasada, że partie mogą gromadzić środki finansowe tylko na rachunku bankowym.