Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Terroryzm jako problem międzynarodowy-przemówienie


Szanowni Państwo!
Pragnę dziś przedstawić wam międzynarodowy problem, jakim jest terroryzm. Zjawisko to osiągnęło obecnie swego rodzaju apogeum. Co więc jest jego przyczyna? Jakie są skutki? I najważniejsze: jak się przed nim bronić? Te właśnie zagadnienia będą tematem mojego wystąpienia.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
? Utopia to gatunek literatury dydaktycznej prezentujący wizje wzorowo zorganizowanego społeczeństwa. Społeczeństwa, którego mądrzy i zarazem szlachetni obywatele wspólnie pracują nad stworzeniem sprawiedliwego ustroju i opartych na wzajemnym szacunku stosunków międzyludzkich. Wizja ta kontrastuje z rzeczywistością wspólną pisarzowi i czytelnikom stając się programem reform tej rzeczywistości.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Do omawianych w niniejszym referacie organów Organizacji Narodów Zjednoczo-nych zaliczymy Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa. Oczywiście poza wymienio-nymi organami, Organizacja Narodów Zjednoczonych powołała wiele organów pomocni-czych, instytucji, agend, komisji regionalnych i funkcjonalnych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
„Nacjonalizm - postawa społeczno-polityczna uznająca interes własnego narodu za nadrzędny wobec interesu grup społecznych, społeczności regionalnych czy wyznań religijnych. Ideologia ta uznaje państwo narodowe za najwłaściwszą formę organizacji społeczności złączonej wspólnotą pochodzenia, języka, historii i kultury.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Charakterystyka postanowień Traktatu z Maastricht z dnia 7.02.1992 r. oraz Deklaracji w sprawie obrony europejskiej podpisanej w Saint Malo w 1998 r. dotyczących WPZiB.

W grudniu 1992 roku podczas szczytu w Maastricht podjęto decyzje, które stały się punktem zwrotnym w dziejach trzech Wspólnot.