Socjologia

Metodologia socjologii polityki

? Definicja przedmiotu socjologii polityki ( czy też socjologii stosunków politycznych) nie doczekała się we współczesnej nauce rozwiązania zadowalającego wszystkich i przez wszystkich akceptowanego?. Najogólniej mówiąc socjologia polityki obejmuje badania sposobów funkcjonowania oraz kształtowania się struktur władzy i instytucji politycznych w różnych okresach historycznych i w różnych warunkach społecznych.

Media i polityka

Bauman – Wolność, społeczeństwo i system społeczny.

W społeczeństwie wolność indywidualna ma dla jednostki i dla systemu społecznego jako całości daleko sięgające konsekwencje.
W kapitalizmie centralne miejsce zajmowała praca, rozumiana jako wspólny i zorganizowany wysiłek, ukierunkowany na budowanie dobrobytu poprzez ludzki trud w przekształcaniu natury.

Materiały do egzaminu.

Socjologia to nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmianę społeczeństwa. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także proces ich zmian. Socjologowie badają zarówno jednostki, jak i relacje między ludźmi (np.