Socjologia

Migracje

Migracja ? przemieszczenie mające na celu zmianę miejsca pobytu.
Główne formy migracji:

- emigracja - wyjazd obywateli z kraju za granicę i osiedlenie się w innym państwie;

- imigracja - przyjazd do danego kraju i osiedlenie się w nim obywateli państw obcych;

- reemigracja ? powrót z emigracji czasowej;

- repatriacja ? powrót emigrantów do kraju pochodzenia z przywróceniem obywatelstwa;

- przesiedlenie (transfer) ? przymusowa migracja, może odbywać się w obrębie jednego państwa;

- deportacja ? przekazanie danemu krajowi cudzoziemców, którzy przybyli z jego terytorium;

- ewakuacja ? zorganozowana przez państwo migracja w celu uniknięcia spodziewanego zagrożenia;

- uchodźctwo ? ucieczka poza terytorium kraju, w którym uchodźcy grozi np.

Metody i techniki badań socjologicznych

1. Źródła problemów badawczych
Problem badawczy można sklasyfikować jako pytanie na które nie ma jeszcze w nauce odpowiedzi. Problemy dzieli się często na teoretyczne i praktyczne. Najkorzystniejsze jest jednak dzielenie na dwa podstawowe źródła problemów, jakimi są : 1) rozwój nauki i pojawiające się w nauce luki i niejasności ( są to tzw.

Metody i techniki badań socjologiczny (zagadnienia do egz. )

HIPOTEZY BADAWCZE – domysł lub przypuszczenie które zostało prowizorycznie wysunięte w celu określenia lub wyjaśniania czegoś. Istotną rzeczą aby domysł czy przypuszczenie mogło ulec weryfikacji poprzez zastosowanie odpowiednich badań naukowych. Rodzaje hipotez: podział wg Sztumskiego 1 ze względu na cel: a]hipotezy podstawowe, czyli takie, których celem jest wyjaśnienie podstawowych problemów danej nauki b]hipotezy częściowe, które wyjaśniają fragmentaryczne zagadnienia, składające się na dana kwestię 2ze względu na zasięg: a]hipotezy ogólne b]hipotezy szczegółowe są one w pewien sposób ze sobą powiązane, zazwyczaj hipoteza szczegółowa jest ukonkretnieniem hipotezy ogólnej.

Metody i techniki pracy socjalnej

1 i 2 Metody pomiaru potrzeb klienta i rodziny.

Potrzeby występują na ogół w całym kompleksowym , obejmujących wiek wymiarów istnienia człowieka, toteż badanie poziomu zaspokojenia jednych bez uwzględnienia ich powiązań z innymi byłyby poważnym uchybieniem poprawności Pracownik socjalny jest realizatorem polityki społecznej.

Metody resocjalizacji

W dzisiejszej polskiej rzeczywistości prawnej, sądowej, resocjalizacyjnej i społecznej istnieje ogromna liczba metod resocjalizacji i profilaktyki resocjalizacyjnej. Nie sposób opisać i ocenić dogłębnie ich wszystkich. Oto metody, które są najbardziej skuteczne oraz realizowane z powodzeniem w naszym kraju.