Socjologia

Moralność a prawo – różnice, podobieństwa, sprzeczności.

Czy dorosły człowiek XX wieku może przyjąć i uznać za swój system moralny? A co jeśli musi to powiązać z obowiązującym prawem?
Zacznijmy, więc od początku, podstawowe pytanie to, czym jest prawo, a czym moralność? Otóż istnieją różne definicje zależnie od przyjętych założeń filozoficznych i światopoglądowych.

Moja rodzina na tle przeobrażeń demograficznych.

MOJA RODZINA NA TLE PRZEOBRAŻEŃ DEMOGRAFICZNYCH

Na przykładzie mojej rodziny, dokonam prezentacji przeobrażeń demograficznych, co będzie głównym celem do napisania mojej pracy. Po przeanalizowaniu wszystkich przeobrażeń, wyciągnęłam wnioski na temat zaspokajania potrzeb mojej rodziny.

Model rodziny we współczesnym świecie "Zróbmy sobie wnuka"

Rodzina to najbardziej podstawowa instytucja we wszystkich społeczeństwach. Ponieważ jesteśmy tak bardzo w nią wtopieni, przyjmujemy jej istnienie za coś oczywistego, a tym samym ryzykujemy brak pełnego jej zrozumienia. Zaczynamy ją doceniać dopiero wtedy, gdy coś jej zagraża. Tak jest dzisiaj, kiedy użyteczność rodziny jako głównej instytucji społecznej staje pod znakiem zapytania i zewsząd słyszy się przerażające zapowiedzi jej ostatecznej eliminacji z życia społecznego.

Model rodziny we współczesnym świecie "Nigdy w życiu"

Aby określić model rodziny we współczesnym świecie należy zdefiniować pewne podstawowe pojęcia: rodziny, więzów rodzinnych i małżeństwa. Rodzina to grupa bezpośrednio spokrewnionych ze sobą osób, której dorośli członkowie przyjmują odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi. Więzy rodzinne to związki ustawione między jednostkami poprzez małżeństwo lub pokrewieństwo.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy-cele i ich realizacja

Praca zaliczeniowa z przedmiotu: Globalizacja

„MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY:
CELE I ICH REALIZACJA”

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, MFW
(International Monetary Fund)

Został powołany w grudniu w 1945 r. na mocy porozumienia na Konferencji Walutowej i Finansowej Narodów Zjednoczonych w 1944 r.