Geologia

Geologia ogólna - pojęcia, itp.

Geologia – nauka o Ziemi, zajmuje się badaniem i poznawaniem zarówno Ziemi jak i jej najbliższego otoczenia.
Geologia dynamiczna (fizyczna, dynamika systemów ziemskich) – zajmuje się opisem i analizą procesów dziejących się współcześnie oraz ich przyczynami, mechanizmem i skutkami.
Geologia historyczna - zajmuje się analizą procesów w przeszłości, czyli odtwarza i ustala chronologie zdarzeń geologicznych na Ziemi od czasu jej powstania do dziś.

Gleby brunatnoziemne; brunatne właściwe

GLEBY AUTOGENICZNE są glebami utworzonymi bez udziału materiałów i czynników zewnętrznych (np. wód gruntowych). Należą tu gleby czarnoziemne, brunatnoziemne i bielicowe.

GLEBY BRUNATNOZIEMNE
Gleby brunatne zajmują około 7% ogólnej powierzchni globu ziemskiego, przy czym na obszarze Afryki około 9%, Ameryki Południowej około 8%, Eurazji około 7% i Ameryki Północnej około 6%.

Gleby pobagienne murszowe

Gleby hydromorficzne tworzą się w warunkach trwałego lub okresowego nadmiernego uwilgotnienia. Na ich tworzenie wpływają głównie procesy glejowe, bagienne, murszenia i namulania.
Gleby pobagienne jest to rząd gleb powstających z gleb bagiennych lub zabagnianych na skutek zmian przebiegu ich procesów glebotwórczych, które związane są obniżeniem poziomu wód gruntowych.

Gospodarka a środowisko

Środowisko geograficzne:
ogół elementów przyrodniczych, wśród których funkcjonuje człowiek. Składa się z 2 części:
1. środowisko przyrodnicze
Składa się z 4 sfer
- biosfery
- litosfery
- hydrosfery
- atmosfery
Oraz z 7 komponentów:
- rośliny, zwierzęta (biosfera)
- budowa geologiczna, gleby, ukształtowanie powierzchni (litosfera)
- wody (hydrosfera)
- atmosfera

Zmiana jednego komponenta powoduje zmianę pozostałych komponentów.

Graficzne metody prezentacji danych

METODY BADAWCZE ZJAWISK TURYSTYCZNYCH
1. ZNACZENIE SYSTEMU GRAFICZNEGO
Wzrost informacji we wszystkich dziedzinach, zmusza do poszukiwania metod zmierzających do logicznego ich upraszczania i wyboru formy ich prezentowania, która zapewni szybki proces przyswajania informacji.
Graficzna transkrypcja danych liczbowych, zapewniająca szybką i komunikatywną informację znajduje coraz więcej uznania.