Geologia

Degradacja geotechniczna

Degradacja gleb - Jest to zmiana właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby, powodujących obniżenie lub zniszczenie aktywności biologicznej gleby. Degradacja pogarsza stan higieniczny środowiska, powoduje zmniejszenie produktywności, a w konsekwencji może doprowadzić do zupełnego wyłączenia gleby z produkcji.

Działalność niszcząca i budująca wiatru.

Wiatr może cząstką poruszać, przesuwać, toczyć, unosić. Wiatr niszczy, transportuje i buduje. Rozmiary i przebieg tej działalności zależą od siły i przeważających kierunków wiatru.
Działalność niszcząca wiatru to deflacja, korazja (erozja eoliczna).

DEFLACJA - czyli wywiewanie materiału powoduje obniżenie powierzchni terenu, odsłaniając nie zwietrzałą jeszcze litą skałę.

Ekologia

Zanieczyscienie wody

Facjalne uwarunkowania występowania złóż węglowodorów dolomitu głównego Polski

'' FACJALNE UWARUNKOWANIA WYSTEPOWANIA ZŁÓŻ WEGLOWODORÓW DOLOMITU GŁÓWNEGOPOLSKI ''

Dolomit główny jest to poziom skał węglanowych występujący u podstawy cechsztyńskiego cyklotermu PZ2 ( R. Wagner 1994 ). W poziomie tym występują jednocześnie skały macierzyste i zbiornikowe ( M.

Fale tsunami w południowo-wschodniej Azji.

Fale tsunami są pojedynczymi falami, powstającymi najczęściej na skutek trzęsienia ziemi występującego pod dnem morskim, w wyniku podwodnych wybuchów wulkanów lub eksplozji wulkanów na morzu albo też obsunięcia się mas gruntu do morza.

Jeśli zna się miejsce, w którym nastąpiło trzęsienie ziemi, jego siłę, oraz charakterystykę akwenu, można określić, jak będzie rozchodziła się fala tsunami.