Religia

Pytania i odpowiedzi

1. Do czego wzywa nas Bóg w IV przykazaniu?
2. Co to znaczy „czcić ojca i matkę swoją”?
3. Jakie są obowiązki dzieci wobec całej rodziny?
4. Do czego zobowiązuje nas V przykazanie Boże?
5. Co jest zagrożeniem dla życia i zdrowia współczesnego człowieka?
6. W jaki sposób powinniśmy troszczyć się o poszanowanie życia i zdrowia własnego i innych?
7.

Przysiega małżeńska

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”.
Pismo święte zaczyna się od opisu stworzenia mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Boże, a kończy wizją „Godów Baranka" Od początku do końca Pismo święte mówi o małżeństwie i jego „misterium", o jego ustanowieniu i znaczeniu, jakie nadał mu Bóg, o jego początku i celu, o różnych sposobach jego urzeczywistniania w ciągu historii zbawienia, o jego trudnościach wynikających z grzechu i jego odnowieniu „w Panu", w Nowym Przymierzu Chrystusa i Kościoła.

Przypowieści

Przypowieści Św.Mateusza
Przypowieść o siewcy
Cel przypowieści
Wyjaśnienie przypowieści o siewcy
Przypowieść o chwaście
Przypowieść o ziarnku gorczycy i o zaczynie
Wyjaśnienie przypowieści o chwaście
Przypowieść o skarbie i perle
Przypowieść o sieci
Jezus w Nazarecie

Przypowieści Św.

Przeszkody małżeńskie.

W obrębie praw małżeńskiego doniosłe miejsce zajmują przeszkody małżeńskie. Przeszkoda w ujęciu KPK stanowi rzeczywistość prawną obejmującą dwa momenty: zakaz zawierania małżeństwa a ponadto zakaz zawierania pod sankcją nieważności aktu prawnego. Prawodawca kościelny ustanawiając tak rozumiane przeszkody ma na uwadze dobro całej wspólnoty, a także dobro osób indywidualnych.

Przeszkoda węzła małżeńskiego.

Przeszkoda ta ma miejsce wtedy kiedy osoba będąca związana ważnym węzłem małżeńskim chce zawrzeć nowy związek małżeński,przy czym jest rzeczą obojętną czy poprzednie małżeństwo było dopełnione czy niedopełnione. Ważnie zawarte małżeństwo powoduje zaistnienie węzła małżeńskiego. Przeszkodę małżeńską stanowi wyłącznie węzeł małżeński rzeczywiście istniejący.