Matematyka

Figury Przystające

Łamana zwyczajna- łamana, której odcinki się nie przecinają
Płaszczyzna- pojęcie pierwotne-nie posiada definicji; jest zbiorem nieskończenie wielu punktów (karta)
Wielokąt-część płaszczyzny ograniczona łamana zwyczajną zamknięta wraz z ta łamaną
Figura wypukła- to taka, w której każde dwa punkty łączą odcinek zawarty w tej figurze; można podzielić jedną prostą tylko na dwie części
Punkt-pojęcie pierwotne; zaznaczamy go kropką, oznaczamy i dużą literą alfabetu
Odcinek-zbiór punktów(nieskończenie wielu) uporządkowanych, ograniczonych, ograniczonych dwoma punktami, które są końcami tego odcinka
Prosta-jest zbiorem uporządkowanych nieskończenie wielu punktów, nie ma końca
Półprosta-zbiór punktów (nieskończenie wielu) ograniczonych z jednej strony
Łamana-zbiór odcinków takich że koniec jednego jest początkiem następnego odcinka
Kąt-część płaszczyzny wycięta dwoma półprostymi o wspólnym początku, który jest wierzchołkiem kąta
Kąty:
-przyległe: suma tych 2 kątów jest równa 180 ,mają wspólne ramię
-wierzchołkowe: są równej miary, maja wspólny wierzchołek, tworzą je proste przecinające się
-odpowiadające-leża na tej samej prostej przecinającej się; są równej miary; po przesunięciu równoległym kąty pokrywają się
-naprzemianległe-mają równe miary; leżą po przeciwnej stronie prostej przecinającej się; po przesunięciu równoległym tworzą kąty wierzchołkowe
Figury przystające-takie same co do wielkości, kształtu, własności.

Figury na płaszczyźnie

Trójkąty, kwadraty, okręgi

TRÓJKĄTY
Trójkąt ? płaska będąca wielokątem o trzech bokach. Jeden z boków to podstawa trójkąta a pozostałe ? ramiona trójkąta.
Trójkąty dzielimy ze względu na długości ich boków oraz ze względu na miary kątów. Przy podziale ze względu na boki wyróżniamy : trójkąty różnoboczne, równoramienne i równoboczne.

Figury na płaszczyźnie

Trójkąty, kwadraty, okręgi

TRÓJKĄTY
Trójkąt ? płaska będąca wielokątem o trzech bokach. Jeden z boków to podstawa trójkąta a pozostałe ? ramiona trójkąta.
Trójkąty dzielimy ze względu na długości ich boków oraz ze względu na miary kątów. Przy podziale ze względu na boki wyróżniamy : trójkąty różnoboczne, równoramienne i równoboczne.

Figury na płaszczyźnie

Kąt ______ ma mniej niż 90 stopni, kąt prosty ma_______stopni, kąt_____jest większy od kąta prostego ________Kąt ______ma więcej niż 180 stopni i jest mniejszy od kąta _______Kąty przyległe mają ______ ramię i razem tworzą kąt ________ stopni. Jeżeli jeden z kątów przyległych ma miarę 120 mieć_____ stopni.

Figury na płaszczyźnie

Trójkąt prostokątny nie może być równoramienny.

1. ? PRAWDA
2. ? FAŁSZ

Romb to równoległobok o bokach równej długości.

1. ? PRAWDA
2. ? FAŁSZ

Przekątne kwadratu mają jednakowe długości i są prostopadłe.

1.