Prawo

Praca zaliczeniowa z prawa

1. Zasady odpowiedzialności wspólników w spółkach osobowych. Scharakteryzować z podziałem na poszczególne spółki.

Spółka jawna – każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem do rejestru.

Praca nakładcza (chałupnictwo)

Praca nakładcza pełni w życiu naszego kraju niepoślednią rolę. Jest to zjawisko o du-żym znaczeniu gospodarczym i społecznym. Walory ekonomiczne produkcji nakładczej wy-rażające się głównie w jej opłacalności i elastyczności w porównaniu z produkcją w zakładzie zwartym sprawiają, że coraz więcej gałęzi przemysłu posługuje się tą formą zatrudnienia.

Pozew/wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Poznań, dnia 03 sierpnia 2004 r.


Sąd Rejonowy
dla Poznania
w Poznaniu

Wydział III Rodzinny i Nieletnich 30-450 Poznań
ul. Dmowskiego 6/3

Wnioskodawca:
Anna Misztal
zam. 30-450 Kraków
ul. Krótka 3
z zawodu lekarz pediatra

Uczestnicy postępowania:
Ojciec: Dariusz Pomykało
zam.

Powszechan Deklaracja Praw Człowieka

Prawa człowieka to zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek itp. Prawa człowieka są prawami o charakterze moralnym, zbiorem postulatów domagających się poszanowania wartości najcenniejszych dla człowieka, takich jak życie, godność, wolność, swobodny rozwój.

Postępowanie w sprawach małżeńskich

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH
W trybie postępowań odrębnych , mogą być rozpoznawane wyłącznie sprawy przekazane do danego trybu. Nie jest możliwe łączenie spraw przekazanych właśnie do trybów odrębnych ze sprawami objętymi trybem zwykłym.
W zakresie postępowań w sprawach małżeńskich są rozpoznawane poniższe typy spraw wskazane w art.