Technologia maszyn

Materiały Bhp

MATERIAŁY BHP – POMOCNE PRZY SZKOLENIU1, jakie mamy rodzaje kar?
- Upomnienie
- Nagana
- Pieniężna


2 kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać?
- W porze nocnej
- W godzinach nadliczbowych


3 ile może dźwigać kobieta w ciąży?
¼ wartości ciężarów, które mogą dźwigać kobiety nie będące w ciąży


4 ile może dźwigać ręcznie mężczyzna?

- Stała praca 30 kg
- Praca dorywcza 50 kg


5 O jakiej długości i o jakiej wadze można przenosić jednoosobowo przedmioty długie?

Do 4 m długości i do 30 kg wagi


6 Jaka jest dopuszczalna wartość napięcia bezpiecznego?
24 v


7 Po jakim okresie niezdolności do pracy należy poddać się badaniu lekarskiemu?
Po 30 dniach

8 Państwowe organy nadzoru nad warunkami pracy?
- Państwowa inspekcja pracy
- Inspekcja sanitarna
- Prokuratura
9 Zakładowe organizacje sprawujące nadzór nad warunkami pracy?

- Społeczna inspekcja pracy
- Służba bhp
- Związki zawodowe

10 Co to jest wypadek przy pracy,ich podział?

Wypadek przy pracy- zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną,które powoduje uraz lub śmierć.

Laser

LASER generator spójnego promieniowania elektromagnetycznego w zakresie widzialnym (światła), w którym wykorzystuje się zjawisko wzmocnienia promieniowania w skutek emisji wymuszonej; światło lasera charakteryzuje dużą monochromatyczność, kierunkowość rozchodzenia się, znaczną część mocy (w porównaniem za światłem otrzymanym za źródeł klasycznych); laser wykorzystuje się m.

Kalandrowanie

Kalandrowanie ( walcowanie )
Do najbardziej kosztownych urządzeń stosowanych do przetwórstwa tworzyw zalicza się linie kalandrujące do wytwarzania folii z PVC, o wydajnościach do wielu ton na godzinę.
Składają się one z wstępnych urządzeń pomocniczych, jak: mieszarki typu gniotowników do sporządzania receptur, wytłaczarki, mieszarki wewnętrzne, walce mieszające lub tzw.

Iżynieria ruchu w transporcie

INŻYNIERIA RUCHU W TRANSPORCIE

1. Wymień podstawowe cele badań ruchu drogowego oraz najważniejsze obszary zastosowania wyników tych badań.

Wyniki badań ruchu stwarzają podstawy do analiz o decyzji w planowaniu, zarządzaniu, sterowaniu i projektowaniu rozwiązań drogowych.

Napowietrzanie tlenem zanieczyszczonych zbiorników wodnych

NAPOWIETRZANIE TLENEM ZANIECZYSZCZONYCH ZBIORNIKOW WODNYCH


Mimo, że na ziemi mamy dużo wody, jej dystrybucja nie jest równomierna. Często ludzie toczą prawdziwe bitwy, aby pozyskać to bezcenne dobro. Problemy wody na świecie łączą się w dużej mierze z warunkami geograficznymi występującymi na danym terenie.