Konspekty

Prawdy żywe w twórczości Adama Mickiewicza z okresu wileńsko-kowieńskiego.

"Dziady" części II i IV (wileńsko kowieńskie) Obserwujemy łączność świata żywych i umarłych poprzez uniwersalne prawdy; zasady winy i kary:

"Dziady " część II to pogański obrządek wywoływania duchów:

-duszyczki Józia i Rózi do spokoju brakuje im ziarnka goryczy, ponieważ w swoim życiu nie zaznały smutku, a zdaniem romantycznego poety pełnię człowieczeństwa osiąga się poprzez cierpienie,

-zjawa młodej dziewczyny Zosi nie może zaznać spokoju, gdyż nigdy nie poznała prawdziwego życia, tylko "bujała w obłokach ".

Problem dojrzewania. Czy nas dotyczy?

TEMAT: Problem dojrzewania. Czy nas dotyczy?
PROWADZĄCY: xxx
CELE LEKCJI:
Cele poznawcze:
- zapoznanie z różnymi sposobami radzenia sobie z problemami dojrzewania na podstawie lektury
- poznanie problemów bohaterki
Cele wychowawcze:
- umiejętność pracy w zespole
- rozwinięcie myślenia i umiejętności rozumienia problemów innych
- przewidywanie konsekwencji pewnych czynów
- rozbudzenie chęci do zainteresowania się problemami kolegów i koleżanek
Cele kształcące:
- ukształtowanie umiejętności obiektywnego patrzenia na problemy związane z dojrzewaniem
METODY:
- scenki rodzajowe
- rozwiązywanie testów
- dyskusja
- problemowa
FORMY:
- praca zbiorowa, grupowa i indywidualna
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- książka K.

Problematyka i funkcja nowelistyki pozytywistycznej

Utwory pozytywistyczne służyły do prezentowania nowych wzorców osobowych, założeń programowych, takich jak praca u podstaw, czy praca organiczna. Literatura miała uświadamiać współczesnemu człowiekowi celowość przeprowadzenia reform w państwie, aby podnieść stopę życiową obywateli. W celu dotarcia do jak największej rzeszy społeczeństwa twórcy uciekali w nowele.

Proces produkcyjny

PROCES PRODUKCYJNY jest to uporządkowany zestaw celowych działań wykonywanych w toku produkcji począwszy od pobrania materiału wejściowego z magazynu poprzez wszystkie operacje technologiczne, transportowe, kontrolne, magazynowe (a także procesy naturalne) aż do zdania gotowego wyrobu włącznie.

Projekt adaptacji społeczno - zawodowej.

Celem adaptacji zawodowej jest zapoznanie pracownika z organizacją i przygotowanie go do właściwego pełnienia roli zawodowej oraz ułatwienie i skrócenie okresu przystosowania się do pracy (startu zawodowego).

Adaptacja może odbywać się wraz ze specjalnym szkoleniem towarzyszącym, bądź bez niego.