Stosunki międzynarodowe

Erozja w PRL-u oraz podczas transformacji

Erozja władzy ? anatomia zjawiska:

Aby móc zagłębić się w tą problematykę należy najpierw wyjaśnić dwa pojęcia: erozja i władza. Erozja to najogólniej mówiąc psucie się, stopniowe niszczenie. Niewątpliwie wpływ na nią ma czas, bowiem zgodnie z przekonaniem obiegowym, jednorodne czynności, które są wykonywane przez dłuższy czas stają się mniej skuteczne, wykazują tendencję do psucia się i dezorganizacji.

Europa Środkowo Wschodnia, jedność czy partykularyzm interesów i działań? Realne szanse zacieśnienia współpracy, rola i pozycja Polski w regionie.

Region

Nie chcąc wchodzić w szerszą dysputę, co Europą Środkowo Wschodnią jest, a co nią nie jest, proponuję dla uproszczenia przyjąć, że tym pojęciem operować będę w stosunku do byłych państw socjalistycznych, poczynając od Polski, sięgając dalej na południe, aż po państwa byłej Jugosławii wraz z Bułgarią i Rumunią, nowopowstałe kraje nadbałtyckie oraz Białoruś i Ukrainę.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości i pytanie prejudycjalne

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, z siedzibą w Luksemburgu, składa się z 27 sędziów (po jednym z każdego państwa członkowskiego) oraz ośmiu rzeczników generalnych (Attorneys General).
Sędziowie są wyznaczani za wspólnym porozumieniem rządów państw członkowskich, na okres sześciu lat.

Filozofia -ściąga

Filozofia: Ontologia (nauka o bycie), Epistemologia- teoria poznania,instrumenty poznania bytu, Etyka- wartości, moralnośćMateria, Materia ozywiona (materia siła),Świat zwierz (Materia siła świadomość) Człowiek samoświadomosc Gnoza= pełna wiedza, można nauczyc, dowiedziec się wszystkiego, pełna gnoza może doprowadzic do zakazu zadawnaia pytan DOXA= tzw poglad opinia subiektywna, poziom na którym się zatrzymuje, (Filodoxa)
Jońska szkoła filozofów przyrody:
-Tales z Miletu- woda, testowanie przez ROZUM, myślenie przycz-skutkowe
-Anaksymander- bezkres(ląd, woda,powietrze, wszech, obserwacja
-Heraklit- ogień- ciała nieb- KONFLIKT, napiecie, zmiennosc
ELEACI: Parmenides- byt wszystko co jest, stały, Racjonalizm, Rozum, zmysły oszukuja
-Demokryt- byt= rzeczy pustka, swiat z atmoów, zderzaja tworza rzeczy, atomy wieczne.

Finansowanie działalności organizacji międzynarodowych - ujęcie modelowe

Podstawowe rodzaje kosztów działalności OM – 2 podstawowe kategorie:
• Wydatki na wewnętrzne funkcjonowanie OM – pkt A
• Wydatki na zewnętrzne funkcjonowanie OM – pkt B

Pkt A)
- w związku z faktem iż działalność większości OM to regularne spotkania na różnych szczeblach, pomocy udzielają organy administracyjne – działalność administracyjna, której koszty ujmowane w budżecie administracyjnym (który w większości OM pokrywa się z pojęciem budżetu zwyczajnego, czyli obejmującego wszystkie wydatki OM)
- wydatki w ramach budżetu administracyjnego pokrywane z wyjątkiem organizacji finansowych zasadniczo lub wyłącznie z dochodów uzyskiwanych ze składek członkowskich uzupełnianych innymi dochodami organizacji
- można podzielić na 5 grup kosztów:
• Utrzymanie personelu OM – płace personelu i koszty jego ubezpieczenia socjalnego, ok.